Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Ana­ly­se I

 • Gjennomføres: 1. studieår, over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Forhåndskrav: Opptak til masterstudiet i musikkteori.
 • Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk.

Kort om emnet

I emnet behandles analyse i vid forstand som musikkteoretisk metode innenfor ulike musikalske sjangere, i samtidsmusikk og i forskjellige historiske og estetiske kontekster. Analysens auditive og interpretatoriske aspekter skal være retningsgivende for undervisningen. Det kan tas hensyn til studentenes fordypningsområder når innholdet i emnet utformes.

Emnet gis som felles, ukentlige seminarer for studentene i første og andre studieår (hhv. TEAN70 Analyse I og TEAN71 Analyse II), og er slik et samlende forum for alle studenter på mastergradsstudiet i musikkteori.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • Viser innsikt i sammenhengen mellom analyse og interpretasjon
 • Kan anvende analytiske strategier i relasjon til musikalsk utøving
 • Kan reflektere over estetiske problemstillinger i musikalsk analyse
 • Kan relatere analytiske metoder til historie og estetikk
 • Har kunnskap om analytisk litteratur, både historisk og samtidig
 • Kan formidle analytisk kunnskap til utøvere og til samfunnet generelt, både muntlig og skriftlig

Innhold

Emnet behandler ulike analytiske metoder og tradisjoner, for eksempel auditiv analyse, retorisk analyse, Schenker-analyse,”Neue Formenlehre”, analysemetoder for folkemusikk og jazz og ulike harmoniske analysemetoder.

Organisering

Emnet er organisert i tematiske moduler med forelesninger, studentpresentasjoner, litteraturstudier og praktisk analysearbeid. Det kan også arrangeres enkeltstående seminarer. I tilknytning til modulene legges det normalt opp et fellespensum på 250-500 sider per semester. Pensumliste skal foreligge ved semesterstart. I tillegg arbeider studenten selvstendig med analyse- og refleksjonsoppgaver.

Modulene er felles for TEAN70 Analyse I og TEAN71 Analyse II. Årsplan for emnet vil foreligge ved semesterstart.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Deltakelse i undervisningen

Det er obligatorisk aktiv deltakelse i emnet. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20% medfører at studenten ikke består emnet.

2. Analyseoppgaver

I løpet av kurset gis 3-4 analytiske oppgaver over oppgitte tema. Minst en av oppgavene skal innleveres skriftlig, og minst to skal være muntlige presentasjoner. Oppgavene kan være knyttet til emnets pensum.

 • Omfang skriftlige oppgaver: ca. 1200 ord
 • Omfang muntlig presentasjon: ca. 20 minutter

Frist for innlevering/fremføring fastsettes av emneansvarlig, normalt 14 dager etter at oppgaven er utlevert.

3. Refleksjonsnotater

Studenten skal skrive to refleksjonsnotater basert på to ulike moduler/forelesninger

 • Omfang: ca. 800 ord per notat.
Valg av tema og tidspunkt for innlevering (normalt 14 dager etter avsluttet modul/forelesning) avtales med emneansvarlig.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Vurdering uttrykkes med bestått/ikke bestått og fastsettes av emneansvarlig i emnet på grunnlag av en helhetlig vurdering av studentens oppnådde læringsutbytte gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Ved ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 7. sep. 2022