Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Ana­ly­se I

Kort om emnet

I emnet behandles analyse i vid forstand som musikkteoretisk metode innenfor ulike musikalske sjangere, i samtidsmusikk og i forskjellige historiske og estetiske kontekster. Analysens auditive og interpretatoriske aspekter skal være retningsgivende for undervisningen. Det kan tas hensyn til studentenes fordypningsområder når innholdet i emnet utformes.

Emnet gis som felles, ukentlige seminarer for studentene i første og andre studieår (hhv. TEAN70 Analyse I og TEAN71 Analyse II), og er slik et samlende forum for alle studenter på mastergradsstudiet i musikkteori.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • Viser innsikt i sammenhengen mellom analyse og interpretasjon
  • Kan anvende analytiske strategier i relasjon til musikalsk utøving
  • Kan reflektere over estetiske problemstillinger i musikalsk analyse
  • Kan relatere analytiske metoder til historie og estetikk
  • Har kunnskap om analytisk litteratur, både historisk og samtidig
  • Kan formidle analytisk kunnskap til utøvere og til samfunnet generelt, både muntlig og skriftlig

Innhold

Emnet behandler ulike analytiske metoder og tradisjoner, for eksempel auditiv analyse, retorisk analyse, Schenker-analyse,”Neue Formenlehre”, analysemetoder for folkemusikk og jazz og ulike harmoniske analysemetoder.

Organisering

Emnet er organisert i tematiske moduler med forelesninger, studentpresentasjoner, litteraturstudier og praktisk analysearbeid. Det kan også arrangeres enkeltstående seminarer. I tilknytning til modulene legges det normalt opp et fellespensum på 250-500 sider per semester. Pensumliste skal foreligge ved semesterstart. I tillegg arbeider studenten selvstendig med analyse- og refleksjonsoppgaver.

Modulene er felles for TEAN70 Analyse I og TEAN71 Analyse II. Årsplan for emnet vil foreligge ved semesterstart.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Deltakelse i undervisningen

Det er obligatorisk aktiv deltakelse i emnet. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20% medfører at studenten ikke består emnet.

2. Analyseoppgaver

I løpet av kurset gis 3-4 analytiske oppgaver over oppgitte tema. Minst en av oppgavene skal innleveres skriftlig, og minst to skal være muntlige presentasjoner. Oppgavene kan være knyttet til emnets pensum.

  • Omfang skriftlige oppgaver: ca. 1200 ord
  • Omfang muntlig presentasjon: ca. 20 minutter

Frist for innlevering/fremføring fastsettes av emneansvarlig, normalt 14 dager etter at oppgaven er utlevert.

3. Refleksjonsnotater

Studenten skal skrive to refleksjonsnotater basert på to ulike moduler/forelesninger

  • Omfang: ca. 800 ord per notat.
Valg av tema og tidspunkt for innlevering (normalt 14 dager etter avsluttet modul/forelesning) avtales med emneansvarlig.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Vurdering uttrykkes med bestått/ikke bestått og fastsettes av emneansvarlig i emnet på grunnlag av en helhetlig vurdering av studentens oppnådde læringsutbytte gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Ved ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Brukes på disse studieprogrammene