Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Cri­ti­cal Respon­se Pro­sess

Kort om emnet

I emnet vil studentene veilede hverandres musikalske fremføringer og øvrige studentprosjekter. Fokuset er å støtte, videreutvikle og utfordre hverandre gjennom samarbeidslæring. Emnet tar utgangspunkt i feedbackmodellen Critical Response Process.

Faglærere i emnet: Kristin Kjølberg, Unni Løvlid og Gjertrud Pedersen

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • kan anvende metoden Critical Response Process.
  • kan reflektere om egen og andres utøving og prosjektutvikling.
  • kan begrunne kunstneriske og faglige valg

Viser tydelig språk for å spørre etter og gi tilbakemelding i faglige sammenhenger.

Innhold

Den enkelte student skal presentere egne bidrag. Dette kan være av utøvende, skapende eller pedagogisk karakter og/eller knyttet til masterprosjekter. Gruppen gir respons gjennom feed­backmodellen Critical Response Process.

Studentene skal i samarbeid diskutere og utforske ulike muligheter i de enkelte student­presentasjonene. Gjennom dette vil studentene utvikle et språk for å spørre etter og gi tilbakemelding. Målet er at studentene skal kunne ta selvstendige valg og få et reflektert eierskap til egen kunstnerisk og annen faglig utvikling.

Organisering

Gruppen vil ha ti samlinger á tre undervisingstimer (135 minutter) i løpet av høstsemesteret. Studentene vil få opplæring i Critical Response Process av faglærerne i lærere. Lærerne vil videre delta som fasilitatorer og observatører i samlingene. Det legges stor vekt på at studentene skal arbeide selvstendig og ikke-lærerstyrt.

Arbeidskrav

Det er obligatorisk, aktiv deltakelse i emnet. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent medfører at studenten ikke består emnet.

Studenten skal forberede og gjennomføre minst en presentasjon.

Studenten skal delta i alle rollene i Critical Response Process, som utøver, respondent og fasilitator.

Studenten leverer et refleksjonsnotat på 800 til 1200 ord (to til tre sider). Tema for refleksjonensnotatet blir gitt av faglærerne i emnet. Notatet leveres i Canvas innen 1. desember kl. 13.00.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må emnet i sin helhet gjennomføres på nytt.

Publisert: 15. mai 2020 — Oppdatert: 1. feb. 2021