Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Folke­mu­sikk­ar­ran­ge­ring og instru­men­te­ring

 • Gjennomføres: 3. studieår, over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Forhåndskrav: Bestått 1. avdeling i kandidatstudiet i utøving.
 • Undervisningsspråk: Norsk/engelsk.

Kort om emnet

Emnet omfatter grunnleggende innføring i folkemusikkarrangering og – instrumentering for store besetninger. Sentralt står oppføring og drøfting av studentenes egne arrangementer.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har grunnleggende instrumentkunnskap
 • har innsikt i arrangerings- og instrumenteringsteknikker
 • kan skrive et arrangement for store besetninger
 • kan sette besifring på en melodi
 • kan innstudere eget arrangement med ulike besetninger

Innhold

I emnet vektlegges

 • instrumentkunnskap med fokus på omfang, klang og transponerende instrument
 • bruk av ulike instrumenter og den menneskelige stemme
 • innsikt i grepsnotasjon
 • innføring i folkemusikalske notasjonssymboler
 • oppsetting av partitur i alt fra enkle besetninger til større ensembler
 • besifringslære
 • praktisk arbeid (arrangering, innstudering og fremføring)

Organisering

Undervisningen gis i grupper. I undervisningen veksler arbeidet mellom forelesninger, lytting og innstudering av hjemmeoppgaver i gruppe samt oppføring og drøfting av arbeidet. Som forberedelse til undervisningstimene står studentenes selvstendige arbeid med hjemmeoppgaver sentralt.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Skriftlig hjemmeoppgave

Hjemmeoppgaven framlegges som partitur og stemmeutskrifter for intern oppføring. På bakgrunn av oppgaven innstuderer og fremfører studentene egne arrangement, samt svarer på spørsmål fra faglærer. Tid for utlevering av hjemmeoppgaven fastsattes av faglærer.

2. Obligatorisk deltagelse i undervisningen

Studentene kan pålegges obligatorisk deltagelse i undervisningen ved fremføring, drøfting og vurdering av egne og medstudenters oppgaver.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 2. feb. 2021