Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Gehør­tre­ning I

  • Gjennomføres: 1. studieår, over to semestre.
  • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer / praktisk-muntlig eksamen.
  • Forhåndskrav: Opptak til et av studieprogrammene hvor emnet inngår.
  • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Gehørtrening er i stor grad et ferdighetsfag som forutsetter at studenten deltar aktivt i undervisningen og arbeider selvstendig. Gjennom arbeidet med emnet skal studenten tilegne seg grunnleggende gehørferdigheter innen melodi, rytme og harmoni. I undervisningen vektlegges utvikling av metodisk innsikt og evne til anvendelse av denne i musikkutøving. Arbeidet danner basis for videre spesialisering i 2. studieår.

Emnet etterfølges av Gehørtrening II (GEHØR11).

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • har innarbeidet grunnleggende metoder for å bruke gehøret aktivt og selvstendig i arbeid med musikk
  • ved lytting viser grunnleggende ferdigheter i å oppfatte, huske og gjengi (synge/ spille/beskrive/ nedtegne) både detaljer og helhetlige strukturer i et musikalsk forløp
  • kan lese, strukturere, memorere og gjengi (synge/spille) et notebilde presist

Innhold

Emnet inneholder arbeid med tonal og fritonal melodi, tonal harmonikk og rytme. Utvikling av praktiske gehørferdigheter og styrking av det indre gehøret vil stå sentralt. Lærestoffet vil være hentet fra ulike musikkgenre. Arbeidsoppgavene tar utgangspunkt i både klingende og notert musikk.

Praktisk/muntlige arbeidsformer i timen kan omfatte imitasjons-, memorerings- og improvisasjonsoppgaver, tempotrening, intonasjon, oppøving i notelesingsteknikker, prima vista-øvelser, kombinasjonsøvelser og auditiv analyse. Skriftlige øvelser kan omfatte noteskrivingsteknikker, ulike diktater, transkripsjons-, korreksjons- og utfyllingsoppgaver.

Detaljert faginnhold vil fremgå av semesterplan.

Organisering

Undervisningen foregår i grupper. Det kan også legges inn forelesninger, diskusjoner og kollokviearbeid. Gruppene settes normalt sammen ut fra studentenes faglige nivå/resultater fra opptaksprøven. Det vil også kunne tas hensyn til studieretning og sjanger der det er hensiktsmessig.

Studenter som har et fravær på mer enn 20 prosent mister retten til aktiv deltagelse i undervisningen og til kontinuerlig vurdering og veiledning.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen ved valg av alternativ 1 under avsluttende vurdering. Hvis studenten velger alternativ 2 under må studenten selv melde seg opp til eksamen innen 1. februar.

Arbeidskrav

Studenten skal levere ti skriftlige oppgaver av mindre format. Antall oppgaver kan reduseres dersom lærer ønsker å gi færre oppgaver av større format.

Frist: Innen 15. april i emnets andre semester må alle arbeidskrav være godkjent.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes på en av to alternative måter. Studenten må ved begynnelsen av semesteret velge hvilket grunnlag vurderingen skal skje på.

Alternativ 1 (normalordning)

Studenter som velger alternativ 1, forplikter seg til å følge minst 80 prosent av undervisningen i emnet. Avsluttende vurdering fastsettes da av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Alternativ 2

Avsluttende vurdering fastsettes på grunnlag av en praktisk/muntlig eksamen med omfang på ca. 20 minutter, bestående av forberedte og uforberedte oppgaver. Studentenes evne til aktiv anvendelse av faginnholdet vil bli tillagt stor vekt. Vurderingen gjøres av minst to interne sensorer.

Studenten må selv melde fra til eksamen@nmh.no innen 1. februar i emnets andre semester dersom han/hun ønsker alternativ 2.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten gjennomføre praktisk eksamen, som beskrevet under alternativ 2 ovenfor.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 10. mai 2021