Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Kan­di­dat­stu­di­et i kirke­mu­sikk

  • Fører til kvalifikasjon: Bachelor i kirkemusikk
  • Studiepoeng: 240 studiepoeng – heltidsstudium over fire år

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller tilsvarende og bestått opptaksprøve.

Kort beskrivelse av studiet

Kandidatstudiet i kirkemusikk er en fireårig utdanning som skal utdanne kantorer for virke i menigheter i Den norske kirke (kirken.no), og for kirkemusikalsk virksomhet i andre sammenhenger. Programmet har et omfang på til sammen 240 studiepoeng.

Kirkemusikkstudiet skal gi studentene kompetansen til å kunne møte ulike yrkesmessige utfordringer i en menighet på en profesjonell måte, slik som å ivareta alle kirkemusikalske oppgaver i ulike gudstjenester, ledelse av ulike sang- og korgrupper, undervisning av barn og unge i forbindelse med dåps- og konfirmantopplæring, veiledning av pårørende ved kirkelige handlinger, arrangering av kirkekonserter, enkelt orgelvedlikehold, samarbeid med andre kirkelig ansatte, samarbeid med amatører i det frivillige musikkliv og lignende.

Mål for studiet

Ved fullført kandidatstudium i kirkemusikk er det forventet at kandidaten

  • kan begrunne, planlegge, gjennomføre og vurdere kirkemusikalsk virksomhet, alene og sammen med andre
  • kan realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner på et profesjonelt nivå
  • kan dokumentere og anvende relevant teoretisk og praktisk musikkunnskap
  • tar ansvar for egen faglig, kunstnerisk og kreativ utvikling
  • kjenner til nyskaping, kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning innenfor fagområdet og kan relatere dette til sitt arbeid
  • har bred kunnskap om kirkemusikerens ansvar og oppgaver i en kulturell og samfunnsmessig helhet
  • kan kommunisere muntlig og skriftlig omkring faglige problemstillinger
  • kjenner til og kan forholde seg reflektert til fag- og yrkesetiske retningslinjer og problemstillinger

Organisering

Programmet er organisert i to avdelinger, hver med to års varighet. I første avdeling arbeider studenten med grunnleggende musikerferdigheter innenfor et relativt fastlagt studieforløp. I studiets andre avdeling velger studenten ulike spesialiseringer gjennom et bredt tilbud av valgemner. Gjennom slike valg kan studenten enten velge å spesialisere seg videre innen deler av innholdet i den obligatoriske delen av programmet, eller velge nye emner og faglige spesialiseringer. Studenten kan for eksempel vektlegge samspill eller ulike epoker/stilarter. Studenten kan også velge alternative spesialiseringer, som ensembleledelse/dirigering, anvendt musikkteori og musikkteknologi. Opptak til valgemner kan være begrenset.

Arbeidet med studiet vil bestå av lærerledet undervisning og av selvstendige studier i tilknytning til undervisningen. En betydelig del av studentens arbeidstid vil måtte benyttes til individuell øving og forberedelse.

Undervisningen ved musikkhøgskolen er i hovedsak ikke obligatorisk. Noen emner har likevel obligatorisk fremmøte. Grunnen til dette er at undervisningen i seg selv gir studenten erfaringer som fører til innsikt, forståelse og ferdigheter i emnet, samtidig som denne kompetansen ikke kan dokumenteres/vises ved prøve eller eksamen. Den enkelte emnebeskrivelse spesifiserer om det er obligatorisk fremmøte.

For å beskrive omfanget på emnene i programmet brukes måleenheten studiepoeng. Fullstendig kandidatstudium utgjør 240 studiepoeng. Ett års heltids studieinnsats tilsvarer 60 studiepoeng. Et studiepoeng tilsvarer 27–30 timers arbeid inkludert undervisning og eget arbeid.

Vurdering

I NMHs emneportefølje inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i kapittel VI i Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole (lovdata.no).

Vitnemålet blir utstedt når studenten har bestått emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Kirkemusikkemner, liturgisk orgelspill og avsluttende hovedinstrumenteksamen presenteres på vitnemålet med eget vurderingsuttrykk, men ellers presenteres kun de forskjellige emneområdene samlet på vitnemålet med vurderingsuttrykket ”Bestått.”

Kvalitet i utdanningen

NMH har et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer. Les mer om utdanningskvalitet ved Musikkhøgskolen.

Emner

Se og last ned studieprogrambeskrivelsen med emneoversikt (PDF).

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 9. mar. 2022