Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Mas­ter­ar­beid

 • Gjennomføres: 2. studieår, over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Masteroppgave.
 • Forhåndskrav: Opptak til masterstudiet i musikkteori.
 • Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk.

Kort om emnet

Masterarbeidet skal være et selvstendig arbeid som tar utgangspunkt i ett eller flere musikkteoretiske områder. Arbeidet kan ha en kunstnerisk, vitenskapelig eller pedagogisk vinkling, og skal ha fokus på musikken som klingende fenomen. Det skal vise et høyt musikkteoretisk nivå og god evne til kritisk refleksjon.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og formidle et selvstendig musikkteoretisk forsknings- eller utviklingsprosjekt
 • dokumenterer spesialiserte kunnskaper innenfor et avgrenset område av fagfeltet
 • kan anvende relevante teorier og analytiske metoder
 • kan nyttiggjøre seg, kritisk vurdere og anvende materiale fra musikkteoretisk forskning og utviklingsarbeid
 • kan analysere og diskutere musikkteoretiske problemstillinger innenfor fagmiljøet og i offentligheten
 • kan bidra til utvikling og nyskaping innenfor det musikkteoretiske fagområdet
 • kan forholde seg til etiske krav og retningslinjer i sitt arbeid

Innhold

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid med en selvvalgt forsknings- eller utviklingsoppgave omkring en musikkteoretisk problemstilling. Tema for oppgaven skal godkjennes av veileder. I masterstudiets fjerde semester skal studenten presentere og diskutere deler av sitt masterarbeid ved minst to seminarer innenfor rammen av TEAN71 Analyse II.

Organisering

Hver student får tildelt en veileder for masteroppgaven. Veileder skal gi studentene råd og tilbakemeldinger i arbeidet med masteroppgaven. Studenten er selv ansvarlig for progresjonen i masterarbeidet, og må sørge for å gjøre jevnlige avtaler med/levere materiale til veileder (skriftlig arbeid, innspillinger, noter etc.) slik at den avtalte progresjonen opprettholdes.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Prosjektbeskrivelse og veiledningsavtale

Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på 1500 ord og angi emne, mål, problemstilling, avgrensing og fremdriftsplan for arbeidet. Se retningslinjer for prosjektbeskrivelse. Foreløpig litteraturliste skal legges ved.

Prosjektbeskrivelsen skal være godkjent av veileder. Veiledningsavtalen mellom student, veileder og Musikkhøgskolen som angir studentens plikter og rettigheter, samt veileders ansvar og plikter, skal signeres av både student og veileder. Det er studentens ansvar å ta kontakt med veileder.

Frist: Innen 1. mai i studiets andre semester skal veiledningsavtalen samt godkjent prosjektbeskrivelse for masterarbeidet leveres til eksamenskontoret.

Prosjektbeskrivelsen kan endres underveis i prosessen. Alle endringer skal godkjennes av veileder.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av masteroppgaven. Vurderingen gjøres av en intern og en ekstern sensor. Veileder(e) inngår ikke som en del av kommisjonen.

Masteroppgaven

Omfang: Ca. 20 000–25 000 ord. Litteraturliste og eventuelle vedlegg kommer i tillegg. Omfanget kan fravikes i tilfeller hvor det også benyttes annen relevant dokumentasjon av masterarbeidet. I slike tilfeller skal omfanget avtales med hovedveileder. Oppgaven skal ha sammendrag og tittel både på norsk og engelsk. Sammendraget skal være på 150–200 ord. Eventuell godkjenning fra NSD skal ligge ved masteroppgaven.

Masteroppgaven vurderes ut ifra

 • struktur, språklighet og sammenheng i framstillingen
 • selvstendighet, originalitet og idérikdom
 • reflektert anvendelse av teori og metode
 • faglig fordypning i innholdet
 • forståelse og kritisk vurdering av emnet som behandles
Frist: 15. mai i studiets fjerde semester. Masteroppgaven leveres i NMHs digitale eksamenssystem. Les mer praktisk informasjon og retningslinjer knyttet til masteroppgaven.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 7. sep. 2022