Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Musikk­di­dak­tikk I

 • Gjennomføres: 1. og 2. studieår, over fire semestre.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra emneansvarlig.
 • Forhåndskrav: Opptak til Kandidatstudiet i musikkpedagogikk.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Musikkdidaktikk er tett knyttet til musikkfaget i de ulike skoleslagene og opplæringsarenaene. Faget skal bidra til at studenten blir i stand til å planlegge, gjennomføre og vurdere musikkundervisning på ulike nivåer og i ulike skoleslag og opplæringsarenaer. Studenten skal lære å lede og motivere elever i det faglige arbeidet, tilpasse undervisningen i musikk slik at det tas hensyn til elevenes ulike læringstempo og interesse for faget, og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø.

Musikkdidaktikk I omfatter instrumentaldidaktikk , ensembledidaktikk for valgt ensemble, didaktikk for allmenn musikkopplæring på barnetrinnet og dans og drama.

Emnet videreføres i Musikkdidaktikk II.

Læringsmål

Etter avsluttet arbeid med emnet er det forventet at kandidaten har følgende kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse:

Kunnskap

 • Har kunnskap om prinsipper om tilpasset opplæring.
 • Har kunnskap om musikkfagets plass og begrunnelse i ulike skoleslag.
 • Har kunnskap om det frivillige musikklivet som opplæringsarena.

Ferdigheter

 • Kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i musikk i grunnskolen, videregående opplæring og kulturskolen basert på mål for opplæringen.
 • Kan gi underveis- og sluttvurderinger tilpasset ulike skoleslag.
 • Kan bruke varierte og relevante metoder i undervisning i grunnskole, videregående opplæring og kulturskole, tilpasset elevenes individuelle forutsetninger.
 • Kan ta i bruk digitale ressurser og digitale verktøy i musikkundervisningen.
 • Kan lede, inspirere og motivere elever i kraft av å være musiker.
 • Kan skape et trygt og inkluderende læringsmiljø.
 • Kan bygge relasjoner, kommunisere og samarbeide med elever, kolleger, foresatte og øvrige samarbeidspartnere i musikkopplæringen.

Generell kompetanse

 • Kan drøfte musikkfagets tilknytning til andre fag og vise forståelse for sammenhenger mellom musikkpedagogisk virksomhet og annen pedagogisk virksomhet.
 • Kan orientere seg i faglitteratur, reise relevante problemstillinger og drøfte disse kritisk.

Innhold

Didaktikk for instrumentalopplæring og ensembleopplæring i valgt ensemble

Delemnet handler om instrumental- og ensembleopplæring i kulturskole, musikklinje på videregående skole og det frivillige musikkliv, med utgangspunkt i rammeplan/læreplan for kulturskole og videregående skole . Det er organisert i tre ulike moduler:

Instrumental- og ensembleopplæring, generell del (undervises 1. studieår)

 • Planlegging, gjennomføring og vurdering av instrumental- og ensembleopplæring.
 • Refleksjon rundt rollen som instrumental-/ensemblelærer.
 • Rammeplan for kulturskolen og læreplan for videregående skole.
 • Ulike organiserings-/arbeidsformer og læringsarenaer i instrumental- og ensembleopplæringen.
 • Talentutvikling.
 • Vurdering i instrumental- og ensembleopplæringen.
 • Undervisning i øving.
 • Note-/gehør- og improvisasjonsbasert opplæring.
 • Grunnleggende taktering.

Instrumentalopplæring knyttet til eget instrument (undervises 2. studieår)

 • Elev- og lærerforutsetninger i instrumentalopplæringen.
 • Utvikling og tilrettelegging av musikalsk materiale.
 • Sjangerforståelse.
 • Aktuelt repertoar/relevante metodeverk.
 • Improvisasjon og skapende aktiviteter.
 • Instrumental-/vokalteknikk.
 • Innstudering.
 • Øving.
 • Gehørbaserte aktiviteter.
 • Noteopplæring.
 • Progresjon, differensiering og tilpasset undervisning.
 • Opplæring i grupper.
 • Begynneropplæring på beslektede instrumenter.
 • Konsertforberedelse og fremføringer.

Ensembleopplæring knyttet til valgt ensemble (undervises 2. studieår)

 • Aktuelle ensembler av ulik størrelse og på ulike nivå.
 • Instrumental-/vokaltekniske ferdigheter i ensemblet.
 • Sjangerkunnskap.
 • Gehør- og improvisasjonsbasert ensembleopplæring.
 • Repertoarkunnskap.
 • Valg, utvikling og tilrettelegging av repertoar.
 • Innstudering /innøving av repertoar.
 • Grunnleggende dirigeringsteknikk.
 • Arbeid med musikalsk uttrykk.
 • Konsertforberedelse og fremføringer.
 • Samarbeid med foreldre/styre.

Didaktikk for allmenn musikkopplæring, barnetrinn

Delemnet handler om musikkundervisning i grunnskolens barnetrinn. Noe av innholdet vil ha relevans for undervisning i breddeprogrammet i kulturskole.

Allmenn musikkopplæring for barnetrinnet

 • Planlegging, gjennomføring og vurdering av musikkundervisning i henhold til aktuelle læreplaner og rammeplaner.
 • Trening av egne ferdigheter i arbeid med musikkens grunnelementer og instrumenter i klasser og grupper.
 • Kreative og skapende aktiviteter i forbindelse med musisering, lytting og komponering.
 • Musikalsk materiale med sjangerbredde og fra ulike kulturer.
 • Differensiering og tilpasset undervisning.
 • Digital teknologi og digitale læringsressurser.
 • Kjennskap til ulike læreverk og aktuelt undervisningsstoff.

Dans og drama (undervises felles for 1. og 2. studieår, med kurs i begge år)

 • Sentrale dramatiske uttrykksformer og metoder som fiksjonsbygging, rollespill, tablå, dramatisering og lærer-i-rolle.
 • Sentrale danseformer som pardanser (f.eks. swing, salsa, tango), tradisjonelle folkedanser, kreativ dans og danser fra nyere ungdomskultur.
 • Musikk, dans og drama sin plass i tverrfaglig tema- eller prosjektorganisert undervisning.

Organisering

Didaktikk for instrumentalopplæring og ensembleopplæring i valgt ensemble

Undervisningen gis i samarbeid med videreutdanningen praktisk-pedagogisk utdanning.

Instrumental- og ensembleopplæring, generell del undervises samlet for alle studenter i emnet. Instrumentalopplæring knyttet til eget instrument er organisert slik at alle studenter med samme instrument undervises i gruppe. Undervisningen kan også bli organisert i større instrumentgrupper, der studenter med beslektede instrumenter, på tvers av eller delt etter sjanger, undervises sammen. I ensembleopplæring knyttet til valgt ensemble deles studentene i grupper ut fra instrument, sjanger og ønske om ensemblefordypning (for eksempel kor, korps, strykeorkester, band).

Didaktikk for allmenn musikkopplæring – barnetrinn

I didaktikk for allmenn musikkopplæring undervises studentene klassevis.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Obligatorisk oppmøte i alle moduler

Det er obligatorisk, aktiv deltakelse i undervisningen. Dette innebærer at fravær fra 20 prosent eller mer av undervisningen i hver av modulene normalt fører til at man ikke består emnet.

2. Semesteroppgave i emnets fjerde semester

Oppgaven er felles for musikkpedagogikk og musikkdidaktikk. Oppgaven skrives over et oppgitt tema.

Frist for innlevering: 15. april i andre studieår. Tid for utlevering fastsettes av emnekoordinatorer i de to emnene. Omfang ca. 3000 ord.

3. Arbeidskrav for instrumental- og ensembleopplæring

 • Studenten skal skrive en fagtekst med refleksjoner og drøftinger rundt en praksissituasjon etter oppgitt problemstilling. Omfang fire til fem sider. Frist for innlevering: 1. februar i andre semester.
 • Studenten skal holde ett muntlig fremlegg av et undervisningsopplegg for instrumentaltimen i Instrumentalopplæring knyttet til eget instrument. Frist for gjennomføring: 15. april i fjerde semester.
 • Studenten skal holde ett muntlig fremlegg av et undervisningsopplegg for Ensembleopplæring knyttet til valgt ensemble. Frist for gjennomføring: 15. april i fjerde semester.

4. Arbeidskrav for allmenn musikkopplæring for barnetrinnet

 • Studenten skal forberede og lede to musikkaktiviteter med klassen. Disse skal dokumenteres med bekrivelse av aktiviteten og notasjon av musikalske elementer.
 • Studenten skal holde ett muntlig/praktisk fremlegg over oppgitt tema.

Tidsangivelse og tema for de ulike arbeidskravene vil fremgå av årsplanen. Oppgavetekster og eventuell gruppeinndeling spesifiseres i undervisningsplanene for de respektive temaene og publiseres på Musikkhøgskolens digitale læringsplattform.

Avsluttende vurdering

PRAK10 Praksis I skal være bestått og alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til forventet læringsutbytte. Vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av emneansvarlig i emnet på grunnlag av en helhetlig vurdering av studentens oppnådde læringsutbytte gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 16. feb. 2021