Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Musikk­di­dak­tikk I

Kort om emnet

Musikkdidaktikk er tett knyttet til musikkfaget i de ulike skoleslagene og opplæringsarenaene. Faget skal bidra til at studenten blir i stand til å planlegge, gjennomføre og vurdere musikkundervisning på ulike nivåer og i ulike skoleslag og opplæringsarenaer. Studenten skal lære å lede og motivere elever i det faglige arbeidet, tilpasse undervisningen i musikk slik at det tas hensyn til elevenes ulike læringstempo og interesse for faget, og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø.

Musikkdidaktikk I omfatter instrumentaldidaktikk , ensembledidaktikk for valgt ensemble, didaktikk for allmenn musikkopplæring på barnetrinnet og dans og drama.

Emnet videreføres i Musikkdidaktikk II.

Læringsmål

Etter avsluttet arbeid med emnet er det forventet at kandidaten har følgende kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse:

Kunnskap

 • Har kunnskap om prinsipper om tilpasset opplæring.
 • Har kunnskap om musikkfagets plass og begrunnelse i ulike skoleslag.
 • Har kunnskap om det frivillige musikklivet som opplæringsarena.

Ferdigheter

 • Kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i musikk i grunnskolen, videregående opplæring og kulturskolen basert på mål for opplæringen.
 • Kan gi underveis- og sluttvurderinger tilpasset ulike skoleslag.
 • Kan bruke varierte og relevante metoder i undervisning i grunnskole, videregående opplæring og kulturskole, tilpasset elevenes individuelle forutsetninger.
 • Kan ta i bruk digitale ressurser og digitale verktøy i musikkundervisningen.
 • Kan lede, inspirere og motivere elever i kraft av å være musiker.
 • Kan skape et trygt og inkluderende læringsmiljø.
 • Kan bygge relasjoner, kommunisere og samarbeide med elever, kolleger, foresatte og øvrige samarbeidspartnere i musikkopplæringen.

Generell kompetanse

 • Kan drøfte musikkfagets tilknytning til andre fag og vise forståelse for sammenhenger mellom musikkpedagogisk virksomhet og annen pedagogisk virksomhet.
 • Kan orientere seg i faglitteratur, reise relevante problemstillinger og drøfte disse kritisk.

Innhold

Didaktikk for instrumentalopplæring og ensembleopplæring i valgt ensemble

Delemnet handler om instrumental- og ensembleopplæring i kulturskole, musikklinje på videregående skole og det frivillige musikkliv, med utgangspunkt i rammeplan/læreplan for kulturskole og videregående skole . Det er organisert i tre ulike moduler:

Instrumental- og ensembleopplæring, generell del (undervises 1. studieår)

 • Planlegging, gjennomføring og vurdering av instrumental- og ensembleopplæring.
 • Refleksjon rundt rollen som instrumental-/ensemblelærer.
 • Rammeplan for kulturskolen og læreplan for videregående skole.
 • Ulike organiserings-/arbeidsformer og læringsarenaer i instrumental- og ensembleopplæringen.
 • Talentutvikling.
 • Vurdering i instrumental- og ensembleopplæringen.
 • Undervisning i øving.
 • Note-/gehør- og improvisasjonsbasert opplæring.
 • Grunnleggende taktering.

Instrumentalopplæring knyttet til eget instrument (undervises 2. studieår)

 • Elev- og lærerforutsetninger i instrumentalopplæringen.
 • Utvikling og tilrettelegging av musikalsk materiale.
 • Sjangerforståelse.
 • Aktuelt repertoar/relevante metodeverk.
 • Improvisasjon og skapende aktiviteter.
 • Instrumental-/vokalteknikk.
 • Innstudering.
 • Øving.
 • Gehørbaserte aktiviteter.
 • Noteopplæring.
 • Progresjon, differensiering og tilpasset undervisning.
 • Opplæring i grupper.
 • Begynneropplæring på beslektede instrumenter.
 • Konsertforberedelse og fremføringer.

Ensembleopplæring knyttet til valgt ensemble (undervises 2. studieår)

 • Aktuelle ensembler av ulik størrelse og på ulike nivå.
 • Instrumental-/vokaltekniske ferdigheter i ensemblet.
 • Sjangerkunnskap.
 • Gehør- og improvisasjonsbasert ensembleopplæring.
 • Repertoarkunnskap.
 • Valg, utvikling og tilrettelegging av repertoar.
 • Innstudering /innøving av repertoar.
 • Grunnleggende dirigeringsteknikk.
 • Arbeid med musikalsk uttrykk.
 • Konsertforberedelse og fremføringer.
 • Samarbeid med foreldre/styre.

Didaktikk for allmenn musikkopplæring, barnetrinn

Delemnet handler om musikkundervisning i grunnskolens barnetrinn. Noe av innholdet vil ha relevans for undervisning i breddeprogrammet i kulturskole.

Allmenn musikkopplæring for barnetrinnet

 • Planlegging, gjennomføring og vurdering av musikkundervisning i henhold til aktuelle læreplaner og rammeplaner.
 • Trening av egne ferdigheter i arbeid med musikkens grunnelementer og instrumenter i klasser og grupper.
 • Kreative og skapende aktiviteter i forbindelse med musisering, lytting og komponering.
 • Musikalsk materiale med sjangerbredde og fra ulike kulturer.
 • Differensiering og tilpasset undervisning.
 • Digital teknologi og digitale læringsressurser.
 • Kjennskap til ulike læreverk og aktuelt undervisningsstoff.

Dans og drama (undervises felles for 1. og 2. studieår, med kurs i begge år)

 • Sentrale dramatiske uttrykksformer og metoder som fiksjonsbygging, rollespill, tablå, dramatisering og lærer-i-rolle.
 • Sentrale danseformer som pardanser (f.eks. swing, salsa, tango), tradisjonelle folkedanser, kreativ dans og danser fra nyere ungdomskultur.
 • Musikk, dans og drama sin plass i tverrfaglig tema- eller prosjektorganisert undervisning.

Organisering

Didaktikk for instrumentalopplæring og ensembleopplæring i valgt ensemble

Undervisningen gis i samarbeid med videreutdanningen praktisk-pedagogisk utdanning.

Instrumental- og ensembleopplæring, generell del undervises samlet for alle studenter i emnet. Instrumentalopplæring knyttet til eget instrument er organisert slik at alle studenter med samme instrument undervises i gruppe. Undervisningen kan også bli organisert i større instrumentgrupper, der studenter med beslektede instrumenter, på tvers av eller delt etter sjanger, undervises sammen. I ensembleopplæring knyttet til valgt ensemble deles studentene i grupper ut fra instrument, sjanger og ønske om ensemblefordypning (for eksempel kor, korps, strykeorkester, band).

Didaktikk for allmenn musikkopplæring – barnetrinn

I didaktikk for allmenn musikkopplæring undervises studentene klassevis.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen

Arbeidskrav

1. Obligatorisk oppmøte i alle moduler

Det er obligatorisk, aktiv deltakelse i undervisningen. Dette innebærer at fravær fra 20 prosent eller mer av undervisningen i hver av modulene normalt fører til at man ikke består emnet.

2. Semesteroppgave i emnets fjerde semester

Oppgaven er felles for musikkpedagogikk og musikkdidaktikk. Oppgaven skrives over et oppgitt tema, og leveres innen 15. mai i andre studieår. Tid for utlevering fastsettes av emnekoordinatorer i de to emnene. Omfang ca. 3000 ord.

3. Arbeidskrav for instrumental- og ensembleopplæring

 • Studenten skal skrive en fagtekst med refleksjoner og drøftinger rundt en praksissituasjon etter oppgitt problemstilling. Omfang fire til fem sider. Frist for innlevering: 1. februar i andre semester.
 • Studenten skal holde ett muntlig fremlegg av et undervisningsopplegg for instrumentaltimen i Instrumentalopplæring knyttet til eget instrument. Frist for gjennomføring: 15. april i fjerde semester
 • Studenten skal holde ett muntlig fremlegg av et undervisningsopplegg for Ensembleopplæring knyttet til valgt ensemble. Frist for gjennomføring: 15. april i fjerde semester.

4. Arbeidskrav for allmenn musikkopplæring for barnetrinnet

 • Studenten skal forberede og lede to musikkaktiviteter med klassen. Disse skal dokumenteres med bekrivelse av aktiviteten og notasjon av musikalske elementer.
 • Studenten skal holde ett muntlig/praktisk fremlegg over oppgitt tema.

Tidsangivelse og tema for de ulike arbeidskravene vil fremgå av årsplanen. Oppgavetekster og eventuell gruppeinndeling spesifiseres i undervisningsplanene for de respektive temaene og publiseres på Musikkhøgskolens digitale læringsplattform.

Avsluttende vurdering

PRAK10 Praksis I skal være bestått og alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til forventet læringsutbytte. Vurdering uttrykkes med bestått/ikke bestått og fastsettes av emneansvarlig i emnet på grunnlag av en helhetlig vurdering av studentens oppnådde læringsutbytte gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Brukes på disse studieprogrammene