Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Musikk­for­stå­el­se II

 • Gjennomføres: 2. studieår, over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Essay.
 • Forhåndskrav: Opptak til et av studieprogrammene emnet inngår i.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet skal gi studenten et grunnlag for å kunne arbeide selvstendig med teoretiske fagområder og relatere disse til egen praksis. Innholdet i emnet er organisert i ulike moduler.

Emnet bygger på Musikkforståelse I (EXMUS 10).

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • dokumenterer evne til selvstendig arbeid med problemstillinger knyttet til musikkhistorie, analyse, fremføring og musikktenkning
 • kan relatere det teoretiske innholdet til egen utøverpraksis
 • kan formidle og drøfte relevant historisk, teoretisk og praktisk musikkunnskap
 • kan benytte seg av materiale fra forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid

Innhold

Emnet omfatter en spesialisering innenfor fagområder fra Musikkforståelse I (EXMUS 10). Fagområdene er organisert i moduler som går i dybden på utvalgte temaer og som skal gi studenten verktøy/arbeidsredskap til å gjennomføre selvstendig arbeid. Noen eksempler på dette kan være bruk av kildemateriale, analyseredskaper, innsikt i stilistiske og historiske kjennetegn, refleksjon over og anvendelse av musikkfilosofiske posisjoner, i tillegg til at det teoretiske innholdet i modulene kan relateres til egen praksis.

Hvilke moduler som tilbys vil kunne endres noe fra år til år. Studenten skal i løpet av emnet gjennomføre til sammen to moduler.

For studenter på kandidatstudiene i dirigering, kirkemusikk, komposisjon og musikkpedagogikk – klassisk

Obligatorisk modul:

 • Norsk musikkhistorie: Modulen vil gi en generell innføring i norsk musikkhistorie med hovedfokus på kunstmusikken siste halvdel av 1800-tallet og det 20. århundret

Valgbare moduler:

 • Studenten skal gjennomføre én valgbar modul. Moduler som tilbys for det aktuelle studieåret vil informeres om ved studiestart

For studenter på kandidatstudiene i utøving – improvisert musikk/jazz og musikkpedagogikk – jazz/pop/rock

Obligatoriske moduler:

 • Festival-/konsertarrangering: I modulen vil studentene få en innføring i analyse av konserter, iscenesettelser og happenings og litteratur i tilknytting til dette. Studentene skal, i samarbeid med formidlingsseksjonen og fagmiljøet, ha ansvaret for en festival/konsertserie (programmering, planlegging, markedsføring og praktisk gjennomføring)
 • Jazzhistorie: Innføring i stilistiske og estetiske virkemidler i et utvalgt materiale fra jazzhistorien knyttet opp mot en prosjektuke for prosjektensemble

Organisering

Undervisningen organiseres i konsentrerte bolker, og foregår i hovedsak som forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Alle modulene har pensumlitteratur eller rammebetingelser for praktiske oppgaver. Organisering og undervisningsform blir konkretisert ved starten av studieåret. Det forventes aktiv deltagelse av studentene.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

For kandidatstudiene i dirigering, kirkemusikk, komposisjon og musikkpedagogikk – klassisk

Ingen egne arbeidskrav.

For kandidatstudiene i utøving – improvisert musikk/jazz og musikkpedagogikk – jazz/pop/rock

Festival-/konsertarrangering:

 • Det er obligatorisk aktiv deltagelse i modulen. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent medfører at studenten ikke består emnet.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av to essay. I den avsluttende vurderingen legges hovedvekten på essayet knyttet til studentens valgte modul/modulen Jazzhistorie. Vurderingen gjøres av to interne sensorer.

Essay

Studenten skal levere to essay i løpet av emnet. Oppgaveformulering gis av faglærer.

For kandidatstudiene i dirigering, kirkemusikk, komposisjon og musikkpedagogikk – klassisk:

 • Ett essay knyttet til modulen Norsk musikkhistorie leveres på Musikkhøgskolens digitale læringsplattform innen frist fastsatt av faglærer, normalt to uker etter at modulen er avsluttet. Omfang: ca. 1500 ord.
 • Ett essay knyttet til studentens valgte modul leveres på Musikkhøgskolens digitale læringsplattform innen frist fastsatt av faglærer, normalt to uker etter at modulen er avsluttet. Omfang: ca. 3500 ord.

For kandidatstudiene i utøving – improvisert musikk/jazz og musikkpedagogikk – jazz/pop/rock:

 • Ett essay knyttet til modulen Festival-/konsertarrangering. Leveres på Musikkhøgskolens digitale læringsplattform innen frist fastsatt av faglærer, normalt to uker etter at modulen er avsluttet. Omfang: ca. 1500 ord.
 • Ett essay knyttet til modulen Jazzhistorie. Leveres på Musikkhøgskolens digitale læringsplattform innen frist fastsatt av faglærer, normalt to uker etter at modulen er avsluttet. Omfang: ca. 3500 ord.

Studenten vil få en samlet sluttvurdering av emnet ved studieårets slutt.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 2. feb. 2021