Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Musikk­for­stå­el­se II

 • Gjennomføres: 2. studieår, over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Essay.
 • Forhåndskrav: Opptak til kandidatstudiet i utøving – klassisk.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet skal gi studenten et grunnlag for å kunne arbeide selvstendig med teoretiske fagområder og relatere disse til egen praksis. Innholdet i emnet er organisert i ulike moduler.

Emnet bygger på Musikkforståelse I (EXMUS 10).

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • dokumenterer evne til selvstendig arbeid med problemstillinger knyttet til musikkhistorie, analyse, fremføring og musikktenkning
 • kan relatere det teoretiske innholdet til egen utøverpraksis
 • kan formidle og drøfte relevant historisk, teoretisk og praktisk musikkunnskap
 • kan benytte seg av materiale fra forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid

Innhold

Emnet omfatter en spesialisering innenfor fagområder fra Musikkforståelse I (EXMUS10). Fagområdene er organisert i moduler som går i dybden på utvalgte temaer og som skal gi studenten verktøy/arbeidsredskap til å gjennomføre selvstendig arbeid. Noen eksempler på dette kan være bruk av kildemateriale, analyseredskaper, innsikt i stilistiske og historiske kjennetegn, refleksjon over og anvendelse av musikkfilosofiske posisjoner, i tillegg til at det teoretiske innholdet i modulene kan relateres til egen praksis.

Hvilke moduler som tilbys vil kunne endres noe fra år til år. Studenten skal i løpet av emnet gjennomføre til sammen fire moduler, tre obligatoriske og en valgbar.

Obligatoriske moduler

 • Norsk musikkhistorie: Modulen vil gi en generell innføring i norsk musikkhistorie med hovedfokus på kunstmusikken siste halvdel av 1800-tallet og det 20. århundret.
 • Historisk orientert interpretasjon: I modulen gis en innføring i oppføringspraksis fra høybarokken til romantikken. Aktuell temaer er stil, notasjonspraksis, ornamentikk, instrumenthistorie, spilleteknikk, klangideal, agogikk, rubato, improvisasjon, estetiske idealer etc.
 • Musikkestetikk: Kurset gir en innføring i ulike historiske modeller som har preget musikk som objekt for estetikken.

Valgbare moduler

Studenten skal gjennomføre én valgbar modul. Moduler som tilbys for det aktuelle studieåret vil informeres om ved studiestart

Organisering

Emnet organiseres i obligatoriske og valgbare moduler hvorav studenten velger ut fra egen faglig interesse. Undervisningen organiseres i konsentrerte bolker, og foregår i hovedsak som forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Alle modulene har pensumlitteratur eller rammebetingelser for praktiske oppgaver. Organisering og undervisningsform blir konkretisert ved starten av studieåret. Det forventes aktiv deltagelse av studentene.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Historisk orientert interpretasjon

 • Det er obligatorisk deltakelse i undervisningen. Dette innebærer at fravær fra 20 prosent eller mer av undervisningen normalt fører til at man ikke består modulen.
 • Studenten skal holde en muntlig/praktisk presentasjon.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av tre essay. I den avsluttende vurderingen legges hovedvekten på den skriftlige oppgaven knyttet til studentens valgte modul. Vurderingen gjøres av to interne sensorer.

Essay

Studenten skal levere tre essay i løpet av emnet. Oppgaveformulering gis fra faglærer.

 • Ett essay knyttet til norsk musikkhistorie (ca. 1500 ord) leveres elektronisk til en frist fastsatt av faglærer, normalt innen to uker etter at modulen er avsluttet.
 • Ett essay knyttet til musikkestetikk (ca. 1500 ord) leveres elektronisk til en frist fastsatt av faglærer, normalt innen to uker etter at modulen er avsluttet.
 • Ett essay knyttet til studentens valgte modul (ca. 3500 ord) leveres elektronisk til en frist fastsatt av faglærer, normalt innen to uker etter at modulen er avsluttet.

Studenten vil få en samlet sluttvurdering av emnet ved studieårets slutt.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 2. feb. 2021