Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Orkes­ter II

 • Gjennomføres: 3. studieår (KADI), over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Godkjente arbeidskrav.
 • Forhåndskrav: Opptak til studiet emnet inngår i.
 • Undervisningsspråk: Norsk/engelsk.

Kort om emnet

Gjelder alle studenter på orkesterinstrumenter.

Emnet organiseres sammen med ORK20 Orkester II.

Læringsmål

Gjennom arbeidet med emnet skal studenten forberede seg for arbeid i profesjonelle orkestre og ensembler. Studenten skal

 • utvikle bevisste holdninger til det å utøve og formidle musikk i orkester og større ensembler
 • utvikle omfattende kjennskap til orkestermusikk fra ulike tidsepoker og sjangere
 • utvikle kunnskap om og erfaring med samspill i orkester og større ensembler
 • få praktisk erfaring med et bredt repertoar for orkester og større ensembler

Innhold

Repertoar velges dels med tanke på gjennomspilling for å bli kjent med aktuelt repertoar, og dels med tanke på innøving og framføring for publikum. I løpet av en toårsperiode skal repertoaret for orkester så langt det er mulig omfatte

 • musikk fra 17. århundre til vår egen tid
 • de vanligste musikkformene for orkester og andre større ensembler

Organisering

Det er obligatorisk deltakelse i de orkesterprosjekter/repertoarorkestre/øvingsensembler som fastsettes for hvert år (jf. høgskolens årsplan og høgskolens info-tidsskrift ved studiestart). Fritak fra orkesterspill i 1. studieår kan innvilges i spesielle tilfeller og når dette sterkt anbefales av instrumentallærer.

Arbeidet i symfoniorkesteret foregår i egne prosjektuker. Disse ukene avsluttes med konserter. Opplegget for disse ukene søkes gjennomført så nært opp til den profesjonelle virkelighet som mulig. Det legges opp til to til fire gruppeprøver i ukene før hvert orkesterprosjekt. Det forutsettes ellers at studentene på egen hånd forbereder de oppgavene de skal ha i orkesteret.

I tillegg kan det arrangeres ett blåserprosjekt per studieår for å erstatte manglende mulighet for å delta i symfoniorkesterprosjekter. Studenter med saksofon eller eufonium som hovedinstrument kan kun unntaksvis regne med å få delta i høgskolens orkesterprosjekter. Prosjekter for symfoniorkesterets blåser- og slagverkgruppe blir organisert i tillegg til de ordinære orkesterprosjektene.

Arbeidet i de forskjellige ensemblene koordineres slik at arbeidsmengden blir rimelig fordelt. Ettersom det er begrenset hva en kan gjennomgå og innøve med fullt symfoniorkester, legges det vekt på repertoarspill i mindre grupper. Den enkelte student vil også gjennomgå orkesterrepertoar med sin instrumentallærer.

Ved begynnelsen av studieåret skal det foreligge en plan for studieopplegget. Planen skal bl.a. inneholde oversikt over repertoar og konserter.

Ved fastsetting av denne planen skal det blant annet tas hensyn til

 • studentenes tekniske ferdigheter og orkestererfaring
 • tilgjengelig besetning
 • studentenes behov for erfaring med et bredt repertoar for orkester og større ensembler i løpet av studietiden
 • samarbeid med solister og andre grupper innenfor høgskolen

Detaljer for den enkelte students deltakelse reguleres gjennom besetningslister. Slike lister og endelig prøveoppsett (inkludert gruppeprøver) skal foreligge senest tre (3) uker før prosjektstart.

I fordelingen av stemmene mellom blåserne skal det tas hensyn til studentens studieansiennitet og kunstneriske kvaliteter. Det kan være aktuelt med prøvespill for større oppgaver.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen

Arbeidskrav

 1. Det er obligatorisk fremmøte.
 2. Tilstedeværelse og aktiv deltakelse i henhold til besetningsoppsett, prøveplaner og orkesterutvalgets til enhver tid gjeldende retningslinjer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets mål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av aktiv deltakelse i emnet.

Dersom studenten ikke får bestått vurdering i emnet, må studenten følge undervisningen i emnet på nytt, enten hele eller deler av undervisningen. Omfanget fastsettes individuelt.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 1. mar. 2021