Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Prak­sis I

 • Gjennomføres: 1. studieår, over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Forhåndskrav: Opptak til studieprogram emnet inngår i.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet er knyttet til studiepoengene i STEM10/11 Pianostemming I/II og REPREG10/11 Reparasjon og regulering I/II.

Praksisen omfatter både intern og ekstern praksis og gjennomføres som selvstendig arbeid under veiledning. Studenten vil få innblikk i ulike sider ved pianostemmeryrket, samt erfaring med å utføre aktuelle oppgaver.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • viser evne til å utføre stemminger og reparasjoner av flygel og piano, og til å ta imot og gjøre bruk av veiledning i arbeidsprosessen
 • kan utføre diagnostiserende arbeid og gi faglige råd til kunden
 • viser forståelse for god kundebehandling
 • viser forståelse for hvordan ulike yrkesarenaer for pianostemmere skiller seg fra hverandre
 • viser evne til å både arbeide selvstendig og sammen med andre på en arbeidsplass
 • har erfaring med å markedsføre egen virksomhet og skaffe seg kunder

Innhold

Studenten skal i løpet av studiet ha praksis ved i alt fire forskjellige praksisarenaer – normalt to per studieår. Eksempler på praksisarenaer kan være private hjem, institusjoner, konsertscener, butikk/verksted og pianofabrikk.

Sentralt innhold er

 • forståelse av praksisplassen
 • kunnskap om brukergruppene
 • observasjon av pianostemming og reparasjon av piano og flygel
 • utføring av stemming og reparasjon av piano og flygel under veiledning

Organisering

Studenten skal ha normalt ha 75 timer praksis i løpet av 1. studieår og 150 timer praksis i 2. studieår, inkludert for- og etterarbeid.

Praksisen organiseres normalt over to uker i 1. studieår og fire uker i 2. studieår, i alt seks uker praksis. Noen praksissteder besøkes som gruppe, felles for 1. og 2. studieår. Disse alternerer annethvert år.

Observasjonspraksis – første studieår (1 uke)

Praksisen avvikles normalt i uke 40, og består av en ukes jobbskygging med en erfaren pianostemmer for å danne seg et bilde av arbeidsmarkedet for pianostemmere. Praksisen er i all hovedsak å regne som observasjonspraksis.

Praksis ved pianofabrikk – første eller andre studieår (1 uke)

Praksisen består av et opphold ved en fabrikk i eksempelvis Tyskland eller Tsjekkia. Praksisen vil innebære praktiske oppgaver under veiledning samt observasjon.

Verkstedpraksis – andre studieår (2 uker)

Praksisen gjennomføres normalt i uke 40 og 41 i tredje semester. Studentene gjennomfører praksis på et profesjonelt verksted.

Praksis på det private markedet – andre studieår (2 uker)

Praksisen gjennomføres normalt i uke 8 og 9 i fjerde semester. Studentene har selv ansvar for å skaffe tilstrekkelig antall private kunder for å fylle to ukers arbeid (minimum 20 instrumenter).

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

 1. Det er obligatorisk aktiv deltakelse i planlegging, gjennomføring og evaluering av praksis.
 2. Studenten skal utarbeide en praksisrapport per praksisarena. Rapporten skal godkjennes av faglærer ved NMH.
 3. Praksisrapporter skal leveres fortløpende til faglærer når praksis er gjennomført.

Frist: Innen 15. mai i emnets fjerde semester skal alle arbeidskrav være godkjent av faglærer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering, og studenten må ha vært tilstede og ha deltatt aktivt ved minst 80 prosent av praksisperioden.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av praksisveileder fra praksisstedet og faglærer fra NMH. Hver enkelt praksisperiode (samlet per praksisarena) skal være dokumentert og hver periode skal vurderes med uttrykket bestått/ikke bestått. Dersom en student står i fare for ikke å bestå praksis, skal veilederne fra praksisstedet og/eller utdanningsinstitusjonen i rimelig tid varsle studenten om dette, og om hva studenten må foreta seg for å få praksisperioden godkjent.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Vedtatt av studieutvalget 16.06.2020, sak 30/20

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 30. mar. 2023