Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Prak­sis

Kort om emnet

Emnet er knyttet til studiepoengene i STEM10/11 Pianostemming I/II og REPREG10/11 Reparasjon og regulering I/II.

Praksisen omfatter både intern og ekstern praksis og gjennomføres som selvstendig arbeid under veiledning. Studenten vil få innblikk i ulike sider ved pianostemmeryrket, samt erfaring med å utføre aktuelle oppgaver.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • viser evne til å utføre stemminger og reparasjoner av flygel og piano, og til å ta imot og gjøre bruk av veiledning i arbeidsprosessen
 • kan utføre diagnostiserende arbeid og gi faglige råd til kunden
 • viser forståelse for god kundebehandling
 • viser forståelse for hvordan ulike yrkesarenaer for pianostemmere skiller seg fra hverandre
 • viser evne til å både arbeide selvstendig og sammen med andre på en arbeidsplass
 • har erfaring med å markedsføre egen virksomhet og skaffe seg kunder

Innhold

Studenten skal i løpet av studiet ha praksis ved i alt fire forskjellige praksisarenaer – normalt to per studieår. Eksempler på praksisarenaer kan være private hjem, institusjoner, konsertscener, butikk/verksted og pianofabrikk.

Sentralt innhold er

 • forståelse av praksisplassen
 • kunnskap om brukergruppene
 • observasjon av pianostemming og reparasjon av piano og flygel
 • utføring av stemming og reparasjon av piano og flygel under veiledning

Organisering

Studenten skal ha normalt ha 75 timer praksis i løpet av 1. studieår og 150 timer praksis i 2. studieår, inkludert for- og etterarbeid.

Praksisen organiseres normalt over 2 uker i 1. studieår og 4 uker i 2. studieår, i alt 6 uker praksis. Noen praksissteder besøkes som gruppe, felles for 1. og 2. studieår. Disse alternerer annethvert år.

Observasjonspraksis - første studieår (1 uke)

Praksisen avvikles normalt i uke 40, og består av en ukes jobbskygging med en erfaren pianostemmer for å danne seg et bilde av arbeidsmarkedet for pianostemmere. Praksisen er i all hovedsak å regne som observasjonspraksis.

Praksis ved pianofabrikk – første eller andre studieår (1 uke)

Praksisen består av et opphold ved en fabrikk i eksempelvis Tyskland eller Tsjekkia. Praksisen vil innebære praktiske oppgaver under veiledning samt observasjon.

Verkstedpraksis – andre studieår (2 uker)

Praksisen gjennomføres normalt i uke 40 og 41 i tredje semester. Studentene gjennomfører praksis på et profesjonelt verksted.

Praksis på det private markedet – andre studieår (2 uker)

Praksisen gjennomføres normalt i uke 8 og 9 i fjerde semester. Studentene har selv ansvar for å skaffe tilstrekkelig antall private kunder for å fylle to ukers arbeid (minimum 20 instrumenter).

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

 1. Det er obligatorisk aktiv deltakelse i planlegging, gjennomføring og evaluering av praksis.
 2. Studenten skal utarbeide 1 praksisrapport per praksisarena. Rapporten skal godkjennes av faglærer ved NMH.
 3. Praksisrapporter skal leveres fortløpende til faglærer når praksis er gjennomført.

Frist: Innen 15. mai i emnets fjerde semester skal alle arbeidskrav være godkjent av faglærer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering, og studenten må ha vært tilstede og ha deltatt aktivt ved minst 80 prosent av praksisperioden.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ikke bestått og fastsettes av praksisveileder fra praksisstedet og faglærer fra NMH. Hver enkelt praksisperiode (samlet per praksisarena) skal være dokumentert og hver periode skal vurderes med uttrykket bestått/ikke bestått. Dersom en student står i fare for ikke å bestå praksis, skal veilederne fra praksisstedet og/eller utdanningsinstitusjonen i rimelig tid varsle studenten om dette, og om hva studenten må foreta seg for å få praksisperioden godkjent.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Vedtatt av studieutvalget 16.06.2020, sak 30/20

Inngår i studieprogram