Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Ph.d.-programmet i kunst­ne­risk utvik­lings­ar­beid i musikk

 • Fører til kvalifikasjon: Philosophia doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid.
 • Studiepoeng: 180 studiepoeng – heltidsstudium over tre år.

Opptakskrav

For opptak til doktorgradsutdanningen må søkeren normalt minimum ha en utøvende og/eller skapende mastergrad i innenfor aktuelt fagområde.

Opptak baseres på en sakkyndig vurdering av søknad og prosjektbeskrivelse i tråd med §6 i Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Norges musikkhøgskole ( heretter kalt «forskriften»).

Kort beskrivelse av studiet

Ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid ved NMH er en treårig utdanning med et omfang på 180 studiepoeng.

Studiet består av en opplæringsdel på 30 studiepoeng og et kunstnerisk doktorgradsarbeid (heretter kalt doktorgradsarbeidet) med et omfang på 150 studiepoeng. Opplæringsdelen gjennomføres i løpet av de tre årene studiet består av.

Undervisningsspråket er primært engelsk. Materialet som dokumenterer refleksjonen kan leveres på skandinavisk språk eller engelsk, eller annet språk godkjent av Utvalg for ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid heretter kalt «Programutvalget».

Studiet reguleres av Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Norges musikkhøgskole.

Fagområdet for studiet er skapende og/eller utøvende musikk. Dette omtales i fortsettelsen som «fagområdet» eller «gjeldende fagområde».

Læringsmål for studiet

Ved fullført doktorgradsstudium er det forventet at kandidaten


(Kunnskap)

 • kan identifisere komplekse problemstillinger problemstillinger i kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor gjeldende fagområde
 • gjennom eget doktorgradsarbeid har gitt et vesentlig bidrag til utvikling av ny kunnskap, innsikt og erfaring av betydning for gjeldende fagområde
 • kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye metoder i praksis og teori og dokumentasjonsformer innenfor gjeldende fagområde
 • kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet
 • har bevissthet om standard for fortreffelighet i ens felt, samt evner å skille mellom verdifull og irrelevant undersøkelse
 • har forståelse for både den lokale og den globale konteksten for prosjektets problemstillinger


(Ferdigheter)

 • har kjennskap til prosjektarbeid som arbeidsform i kunstnerisk utviklingsarbeid
 • kan styre komplekse kunstneriske prosesser og prosjekter
 • kan gjøre rede for teori- og metodemangfold i kunstnerisk utviklingsarbeid og identifisere hva prosjektet tilfører feltet, samt diskutere og argumentere for dette
 • evner å identifisere og kontekstualisere samtidens dynamiske problemstillinger innenfor sitt felt
 • er kjent med og kan vurdere hensiktsmessigheten av ulike metoder og formater for å dokumentere refleksjon i sitt prosjekt
 • er kjent med sentrale problemstillinger innen forskningsetikk, kunstetikk og opphavsrett


(Generell kompetanse)

 • kan gjennomføre kunstnerisk utviklingsarbeid med høy grad av etisk bevissthet og faglig integritet
 • kan formidle kunstneriske utviklingsresultater gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale publiseringskanaler og delta i faglige diskusjoner nasjonalt og internasjonalt
 • evner å utvide vår felles kunstneriske forståelse og formidle denne på en adekvat måte
 • evner å overføre sin kunstneriske praksis og forskningsevner til andre felt og anerkjenne eventuelle tilknyttede karrieremuligheter

Organisering

Doktorgradsutdanningen er organisert som et heltidsstudium over normalt tre år og består av en opplæringsdel på 30 studiepoeng og et selvstendig kunstnerisk doktorgradsprosjekt på 150 studiepoeng. I opplæringsdelen inngår kurs i kunstnerisk teori, metode, etikk og opphavsrett, formidling, prosjektutvikling, samt dokumentasjon av resultater og refleksjon i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Kandidaten følger emner organisert av Programutvalget og Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Studiet er organisert med seminarer, workshops, forelesninger, presentasjoner, veiledning og selvstendig arbeid.

Den enkelte emnebeskrivelse spesifiserer om det er obligatorisk frammøte.

For å beskrive omfanget av emnene i ph.d.-programmet brukes måleenheten studiepoeng. Ett års heltids studieinnsats tilsvarer 60 studiepoeng. Ett studiepoeng tilsvarer 30 timers arbeid inkludert undervisning, veiledning og eget arbeid.

Deltakelse i internasjonale fora og nettverk og utveksling

I ph.d.-programmet kommer kandidaten i kontakt med relevante internasjonale kunstmiljøer og miljøer for kunstnerisk utviklingsarbeid gjennom faglige møter både i og utenfor NMHs regi. NMH deltar blant annet i utvekslingsprogrammet Erasmus, som gjelder studenter, kandidater og lærere. Hvis kandidaten ønsker det, som del av sitt ph.d.-prosjekt, kan NMH legge til rette for utveksling eller studieopphold ved relevante samarbeidsinstitusjoner.

Vurdering

Alle emner i ph.d.-programmet vurderes med bestått/ ikke bestått.

Vitnemålet blir utstedt når kandidaten har bestått emnene som til sammen oppfyller kravene til en ph.d.-grad i kunstnerisk utviklingsarbeid. Tittel på doktorgradsarbeidet presenteres på vitnemålet.

Kvalitet i utdanningen

NMH har et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer.

Utdanningskvalitet ved NMH.

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 1. feb. 2024