Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Mas­ter­stu­di­et i kom­po­si­sjon

 • Fører til kvalifikasjon: Master i komposisjon
 • Studiepoeng: 120 studiepoeng – heltidsstudium over to år

Opptakskrav

Bachelorgrad i musikk eller tilsvarende utdanning, med fordypning i minimum 80 studiepoeng komposisjon.

For søkere med spesialisering innen filmmusikkomposisjon eller jazzkomposisjon for større ensembler kan kravet om minimum 80 studiepoeng fordypning i komposisjon erstattes med 80 studiepoeng utøving improvisert musikk/jazz eller 80 studiepoeng musikkvitenskap.

Ved opptaksprøven forventes det at søkerne dokumenterer et høyt kunstnerisk nivå som komponister.

Kort beskrivelse av studiet

Masterstudiet i komposisjon gir studenten muligheten til å videreutvikle sine kunstneriske evner, håndverksmessige ferdigheter og evne til refleksjon i de kompositoriske prosessene. Studenten skal i løpet av programmet gjennomføre et masterarbeid, et selvstendig kunstnerisk prosjekt med tilhørende delprosjekter. Masterarbeidet skal bygge på prosjektbeskrivelsen fra søknad om opptak som studenten videreutvikler og ferdigstiller i løpet av studiets første semester.

Det er innenfor studiet i tillegg definert to spesialiseringer i henholdsvis jazzkomposisjon for større ensembler og filmmusikkomposisjon. Deler av undervisningen i spesialiseringen innen filmmusikkomposisjon gis av Den norske filmskolen (underlagt Høgskolen i Innlandet (HINN)), og denne spesialiseringen har derfor en egen emnestruktur (se under). Studenter i filmmusikkomposisjon går sammen med studenter på master i seriell fortelling ved Den norske filmskoles campus i Oslo.

Spesifikke krav for de ulike studentgruppene fremkommer i emnebeskrivelsene.

Mål for studiet – komposisjon og jazzkomposisjon

Ved fullført masterstudium i komposisjon/jazzkomposisjon er det forventet at kandidaten

 • kan anvende komposisjonstekniske ferdigheter og kreative arbeidsmetoder på et avansert nivå for å skape et sammenhengende estetisk uttrykk med kunstnerisk integritet
 • kan forholde seg reflektert til eget kunstnerisk uttrykk med utgangspunkt i musikken som kunstart og dens funksjon i et historisk, kulturelt, kunstfaglig og samfunnsmessig perspektiv
 • kan anvende kunnskap til å utdype sitt faglige, kunstneriske og kreative perspektiv og gjennomføre selvstendig kunstnerisk utviklingsarbeid
 • kan bidra til utvikling og fornyelse i musikklivet og musikkbransjen
 • viser selvstendighet i møte med krevende kunstneriske utfordringer ved å initiere, gjennomføre og lede prosjekter
 • kan analysere og forholde seg kritisk til materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, og bruke dette i sitt arbeid
 • kan på en kritisk reflektert måte artikulere og drøfte faglige problemstillinger, både innenfor fagmiljøet og i offentligheten
 • har innsikt i og kan forholde seg kritisk reflektert til forsknings- og yrkesetiske normer og problemstillinger

Mål for studiet – filmmusikkomposisjon

Ved fullført masterstudium i filmmusikkomposisjon er det forventet at kandidaten

 • kan anvende komposisjonstekniske ferdigheter og kreative arbeidsmetoder på et avansert nivå for å skape et sammenhengende estetisk uttrykk med kunstnerisk integritet
 • kan forholde seg reflektert til eget kunstnerisk uttrykk med utgangspunkt i musikken som kunstart og dens funksjon i et historisk, kulturelt, kunstfaglig og samfunnsmessig perspektiv
 • har inngående kunnskap om audiovisuelle fortellerformer og kan anvende og analysere filmmusikkfaglige problemstillinger med utgangspunkt i tradisjoner, stil og estetikk
 • kan anvende kunnskap til å utdype sitt faglige, kunstneriske og kreative perspektiv og gjennomføre selvstendig kunstnerisk utviklingsarbeid
 • kan bidra til utvikling og fornyelse i musikk- og filmbransjen
 • viser selvstendighet i møte med krevende kunstneriske utfordringer ved å inngå i prosjekter som en kreativ og problemløsende partner
 • kan analysere og forholde seg kritisk til materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, og bruke dette i sitt arbeid
 • kan på en kritisk reflektert måte artikulere og drøfte faglige problemstillinger, både innenfor fagmiljøet og i offentligheten
 • har innsikt i og kan forholde seg kritisk reflektert til forsknings- og yrkesetiske normer og problemstillinger

Organisering

Studiet er organisert som et samlingsbasert heltidsstudium. Arbeidet med studiet vil bestå av lærerledet undervisning/forelesninger, veiledning og selvstendig arbeid i tilknytning til undervisningen/veiledningen. For studenter på filmmusikkomposisjon vil en stor del av arbeidet foregå i Den norske filmskoles lokaler, i samarbeid med medstudenter.

Undervisningen ved Musikkhøgskolen er i hovedsak ikke obligatorisk. Noen emner har likevel obligatorisk fremmøte. Den enkelte emnebeskrivelse spesifiserer om det er obligatorisk fremmøte.

For å beskrive omfanget av emnene i studiet brukes måleenheten studiepoeng. Fullstendig mastergradsprogram utgjør 120 studiepoeng. Ett års heltids studieinnsats tilsvarer 60 studiepoeng. Et studiepoeng tilsvarer 27–30 timers arbeid inkludert undervisning og eget arbeid.

Vurdering

I NMHs emneportefølje inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i kapittel VI i Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole (lovdata.no).

Vitnemålet blir utstedt når studenten har bestått emner som til sammen oppfyller kravene til en grad.

Utveksling

NMH legger til rette for at du kan reise på utveksling som en del av graden din, og har avtaler med Europas ledende musikkutdanninger samt spennende og høyt rangerte institusjoner i andre deler av verden. Ett semester eller to i utlandet vil erstatte undervisningen du ellers ville fått ved Norges musikkhøgskole. Utvekslingsperioden skal derfor ikke resultere i forlenget studietid. Hvis du ønsker å reise på utveksling første år av mastergraden din må du søke om utveksling før du vet om du får opptak ved masterprogrammet. Det er også mulig å reise ut i løpet av 2. studieår.

Finn ut mer om hvor du kan reise på utveksling, og hvordan du søker på NMHs nettside om utveksling (student.nmh.no).

Kvalitet i utdanningen

NMH har et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer.

Les mer om utdanningskvalitet ved Musikkhøgskolen.

Emneoversikt

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 1. feb. 2024