Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Musikk 1, 11. ‑13. trinn

Opptakskrav

Søkeren må ha en grunnutdanning av minst tre års varighet fra høgskole eller universitet som inneholder minst 60 studiepoeng i musikk. Søkeren skal ha formell pedagogisk kompetanse tilsvarende PPU (60 stp) og ha et ansettelsesforhold i musikkfag på videregående skole eller i kulturskole.

Kort beskrivelse av studiet

Studiet gir kompetanse i å utføre pedagogisk utviklingsarbeid på eget arbeidssted, der studenten skal gjøre en systematisk utforskning av et selvvalgt tema relatert til egen undervisningspraksis, med mål om å utvikle denne. Det pedagogiske utviklingsarbeidet skal dokumenteres og formidles, både til kolleger på eget arbeidssted og til medstudenter.

Studiet skal bidra til videreutvikling av musikkdidaktisk kompetanse med utgangspunkt i læreplanverk for videregående skole og kulturskole, gjennom arbeid med temaer som vurdering for læring, kollegaveiledning, motivasjon hos elever, øving, improvisasjon, digitale verktøy og musikerhelse.

Studiet er samlingsbasert med seks årlige samlinger, der to er fysiske, to digitale og to åpner for hybrid deltagelse. Det må påregnes arbeid individuelt og i grupper mellom samlingene.

Mål for studiet

Ved fullført videreutdanning er det forventet at studenten

  • kan planlegge, gjennomføre og dokumentere pedagogiske utviklingsarbeid på eget arbeidssted
  • kan reflektere over didaktiske valg i egen praksis
  • kan reflektere over sosiale og kulturelle forutsetninger for motivasjon og utvikling hos musikkelever
  • kan kontekstualisere og forholde seg kritisk til ulike undervisningstradisjoner i ulike sjangre
  • kan legge til rette for elevaktive arbeidsformer og reflektere over sosiale læringsprosesser
  • har kunnskap om og kan anvende ulike former for kollegaveiledning
  • har innsikt i ulike perspektiver på mangfold i musikkopplæring
  • kan anvende relevante digitale verktøy i musikkopplæring
  • har innsikt i ergonomiske og mentale utfordringer og forutsetninger hos musikkelever

Organisering

Studiet er organisert som et deltidsstudium bestående av to emner á 15 studiepoeng. PEDUT50 går over tre samlinger i høstsemesteret og PEDUT51 går over tre samlinger i vårsemesteret. Hver samling varer tre dager.

Samling 1 og 6 er fysiske, samling 2 og 5 er heldigitale og samling 3 og 4 kan være hybride, slik at studenten selv velger om hen ønsker å delta fysisk eller digitalt. Det må påregnes noe nettbasert arbeid mellom samlingene.

Studenten vil få tilbud om veiledning på det pedagogiske utviklingsarbeidet, i gruppe eller individuelt.

Undervisningen ved Norges musikkhøgskole er i hovedsak ikke obligatorisk. Noen emner har likevel obligatorisk fremmøte. Dette er fordi deltakelse i undervisningen gir studenten erfaringer som fører til innsikt, forståelse og ferdigheter i emnet, samtidig som denne kompetansen ikke kan dokumenteres/vises ved prøve eller eksamen. Eventuelt obligatorisk fremmøte spesifiseres i den enkelte emnebeskrivelse.

Les om fravær og permisjon (Lovdata)

For å beskrive omfanget på emnene i studiet brukes måleenheten studiepoeng. Ett års deltids studieinnsats tilsvarer 30 studiepoeng. Ett studiepoeng tilsvarer 27-30 timers arbeid inkludert undervisning og eget arbeid.

Vurdering

I NMHs emneportefølje inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i kapittel VI i Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole (Lovdata)

Karakterutskrift blir utstedt når studenten har fullført studieprogrammet. Emner som inngår i studieprogrammet vises på karakterutskriften, med vurderingsuttrykk og antall studiepoeng.

Kvalitet i utdanningen

NMH har et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer.

Les mer om utdanningskvalitet ved NMH (nmh.no)

Emneoversikt

Publisert: 31. mar. 2023 — Oppdatert: 24. nov. 2023