Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Mot mer tilgjengelig undervisning

CEMPEs digitaliseringsmidler er fordelt.

Musikkhøgskolen digitaliseringsstrategi

I strategi for digital undervisning teknologi i undervisning og læring står det at digital teknologi åpner for en rekke nye muligheter som innebærer at man kan være mer effektiv, brukervennlig, og kommunisere på ulike arenaer, uavhengig av tid og rom.

Etter nedstengingen i mars ble det ikke bare en mulighet, men også en nødvendighet da nær all undervisning ble flyttet til digitale rom.

Det er forventet at ansatte i høyere utdanning skal ta i bruk digital teknologi i undervisningen og Digitaliseringsprosjektet og CEMPE gikk i høst sammen og utlyste midler for å stimulere til utprøving og utvikling av digitale undervisningsmetoder og undervisningsmateriell. Midlene er nå fordelt til lavterskels tiltak for å gi lærere muligheten for å komme i gang med å digitalisere deler av sine emner.

Når disse prosjektene er ferdige vil vi ha tilgang til gode eksempler på digitalisering som kan vises frem til resten av lærerne og forhåpentlig inspirere til å finne ut av hva annet dere kan ha lyst til å digitalisere.

Kristian Laier Nybø prosjektleder for digitalisering ved Musikkhøgskolen

– Det vil i prosjektene bli testet ut digitalt innhold i både større emner, utøvende emner og videreutdanningsemner. Alle disse tre områder er noen av hovedsatsningsområdene til digitaliseringsprosjektet. Noen av prosjektene kan tolkes som testprosjekt for en større digitalisering som det i noen tilfeller vil bli søkt ekstra forsknings- og utviklingsstøtte til senere.

Hovedfokus for alle prosjekter har vært å ta tak i noe som lærer vil digitalisere i sine emner. Utover dette er det blitt anbefalt å velge noe som underviseren kan ha nytte av i minst tre år fremover i tid, og at det er valgt noe som underviser og hens studenter vil ha mest mulig glede av at er tilgjengelig 24/7, som for eksempel grunnleggende teori eller teknikk som alle må kunne. Dette vil gi lærer mer rom til å fokusere på oppfølging av den individuelle student i undervisningen når de er fysisk tilstede. Ellers fokuserer de fleste av prosjektene på en eller annen form for videomateriale.

Tildelinger

Følgende ansatte ble tildelt frikjøp av tid for sine digitaliseringsprosjekter:

  • Eckhard Baur: videoforelesninger EXMUS.
  • Eva Beneke: video tutorials gitar Musikk og Helse.
  • Hayden Powell: video/lyd-supplement JZTE011.
  • Helge Sunde: videoforelesninger teori og komp.
  • Kjell Habbestad: videoforelesninger STAS10/SATS11.
  • Live Roggen: videoforelesninger/materiell JZTE010.
  • Morten Qvenild: kræsjkurs Research Catalogue og digitalisering av PRASYNT.
  • Randi Aaflot og Vivianne Sydnes: instruksjon (barne)korledelse.

Prosjektene skal være gjennomført i løpet av studieåret 2020/2021.

Har du en idé til hvordan digitale verktøy kan styrke studentenes læringsutbytte i din undervisning?

Hver vår utlyser CEMPE innovasjonsmidler til forsknings- og utviklingsprosjekter som undersøker høyere utøvende musikkutdanning. Prosjekter som innlemmer digital læring eller teknologi oppfordres til å søke. Mer informasjon kommer februar/mars 2021. For spørsmål, kontakt cempe@nmh.no.