Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Kirke­mu­sikkor

 • Gjennomføres: 4. studieår, over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Forhåndskrav: Bestått 1. avdeling i kandidatstudiet i kirkemusikk.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Kirkemusikkoret har som sin primære oppgave å være kirkemusikkstudentenes øvingskor i korledelse. Koret skal kunne fungere som eksamenskor i korledelse og liturgisk spill.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har kunnskap om korrepertoar som kan brukes i forskjellige kirkemusikalske sammenhenger
 • har innsikt i arbeid med klang, intonasjon, rytme, tekst, frasering, dynamikk, homogenitet og artikulasjon
 • har innsikt i satsteknikk, innstuderingstekniske og interpretatoriske problemstillinger
 • har kunnskap om sosial innordning i et kirkemusikkkor
 • mestrer ulike kirkemusikalske fremføringssituasjoner

Innhold

I løpet av emnet arbeides det med et variert repertoar som inkluderer musikk fra forskjellige stilepoker og sjangere samt et bredt spekter korrepertoar for alle kategorier av kor. Som eksempler på repertoar kan nevnes

 • koralsatser og motetter fra reformasjonen og opp til nyere tid
 • forskjellige typer av bibelske salmer
 • utdrag av kantater
 • gjennomkomponerte messer og tidebønner til liturgisk bruk
 • et stilistisk og innholdsmessig bredt spekter av eldre og nyere kormusikk for ulike besetninger og anledninger

Organisering

Gjennomføres i en kombinasjon av ukentlig undervisning og prosjekter/workshops. Kirkemusikkoret er sammensatt av studenter fra alle fire studieår i kirkemusikkstudiet. Studentene bytter på å dirigere koret.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Det er obligatorisk deltagelse i undervisning og konserter der øvings-/eksamenskoret inngår. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent medfører at studenten ikke består emnet.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering , må studenten følge undervisningen i emnet på nytt; enten hele eller deler av undervisningen. Omfanget fastsettes individuelt.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 4. feb. 2021