Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Mas­ter­ar­beid

 • Gjennomføres: 2. og 3. studieår, over tre semestre (vår, høst, vår).
 • Avsluttende vurdering: Skriftlig oppgave, praktisk-muntlig eksamen.
 • Forhåndskrav: Opptak til mastergradsstudiet i kirkemusikk.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Masterarbeidet skal være et selvstendig enhetlig kirkemusikalsk prosjekt med et tydelig fokus som skal vise forståelse, refleksjon og modning. Arbeidet skal bestå av en skriftlig/teoretisk del og en utøvende del. Masterarbeidet skal bidra til ny kunnskap innen det kirkemusikalske feltet og kan med fordel knyttes til arbeid i egen menighet.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har opparbeidet en personlig profil som kirkemusiker
 • kan initiere, utvikle, gjennomføre og lede et større kirkemusikalsk prosjekt
 • kan reflektere kritisk over prosesser og problemstillinger knyttet til eget kirkemusikalsk prosjekt
 • viser kunstnerisk integritet og modenhet i formidlingen av masterarbeidet
 • kan bidra til nytenking og innovasjon gjennom kirkemusikerrollenkjenner til og kan nyttiggjøre seg av materiale fra relevant kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning

Innhold

I masterarbeidet skal studenten fordype seg i et selvvalgt tema og gjennomføre et selvvalgt selvstendig kirkemusikalsk prosjekt. Det er stor bredde i valg av tema for fordypning, og masterarbeidet må legges opp i nært samarbeid med hovedveileder.

Hoveddelen av masterarbeidet utgjøres av studentens arbeid med

 • å videreutvikle prosjektbeskrivelsen for masterarbeidet
 • å utvikle, gjennomføre og lede eget kirkemusikalsk prosjekt
 • den skriftlige oppgaven
 • å utvikle og forberede offentlige presentasjoner av eget masterarbeid
 • relevant litteratur (herunder materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning)

Organisering

Hver student får tildelt en hovedveileder blant høgskolens faste faglige personale, som skal gi studenten råd og tilbakemeldinger i forhold til det faglige og praktiske knyttet til masterarbeidet.

Studenten er selv ansvarlig for progresjonen, og må sørge for å gjøre jevnlige avtaler med veileder og eventuelle biveiledere samt fremføre og levere materiale (skriftlig dokumentasjon, noter, innspillinger, prosjektbeskrivelse etc.) slik at den avtalte progresjonen opprettholdes. Det forutsettes stor grad av selvstendighet i masterarbeidet.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Levere prosjektbeskrivelse og veiledningsavtale

Prosjektbeskrivelsen skal gjøre rede for tema, innhold, problemstilling(er), valg av metode, fremdriftsplan, litteratur og veileder(e) for masterarbeidet. Prosjektbeskrivelsen skal også beskrive tyngdeforholdet mellom den teoretiske og den utøvende delen av masterarbeidet. Omfang: ca. 2000 ord. Se Retningslinjer for prosjektbeskrivelse .

Prosjektbeskrivelsen skal være godkjent av veileder innen 1. oktober i studiets tredje semester, og signeres av både student og veileder. Det er studentens ansvar å ta kontakt med veileder. Når prosjektbeskrivelsen er godkjent og signert skal det inngås en Veiledningsavtale mellom student, veileder og høgskolen. Denne angir studentens plikter og rettigheter, samt veileders ansvar og plikter. Prosjektbeskrivelsen legges ved veiledningsavtalen.

Frist: Innen 1. mars i studiets fjerde semester skal veiledningsavtalen samt godkjent prosjektbeskrivelse for masterarbeidet leveres til eksamenskontoret.

Prosjektbeskrivelsen kan endres underveis i prosessen. Alle endringer skal godkjennes av veileder. Ved endringer som påvirker planlagt progresjon i masterarbeidet skal det også inngås en ny veiledningsavtale

2. Gjennomføre en offentlig presentasjon av masterarbeidet

Ved begynnelsen av emnets tredje semester skal studenten holde en offentlig presentasjon, hvor temaet i masterarbeidet problematiseres. Presentasjonen skal omfatte både muntlig presentasjon og musikalsk fremføring (orgelspill/sang/korledelse). Presentasjonen kan holdes internt på NMH (for eksempel på kirkemusikkforum), eller eksternt: omfanget er ca. 30 minutter.

Presentasjonen skal dokumenteres med videoopptak. Studenten har ansvar for det praktiske planleggingsarbeidet, tilretteleggingen av presentasjonen, samt kostnader knyttet til opptak og eventuell promotering og eventuelle andre kostnader. Innen fire uker etter presentasjonen skal studenten levere lyd-/videodokumentasjonen til hovedveileder for godkjenning.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en skriftlig oppgave, en presentasjon og fremføring av eget kirkemusikalsk prosjekt og en samtale. Vurderingen gis samlet for de ulike delene.

Etter søknad kan omfanget på den skriftlige oppgaven og presentasjonen/fremføringen av det kirkemusikalske prosjektet gjensidig økes/reduseres. Eventuell søknad må leveres eksamenskontoret innen 1. desember i emnets andre semester. Masterarbeidet vurderes som en helhet.

Masterarbeidet vurderes av tre sensorer, hvorav en ekstern. Hovedveileder er normalt en av sensorene. Ekstern sensor er til stede på den praktisk-muntlige delen av eksamen.

Skriftlig oppgave

Den skriftlige delen av masterarbeidet skal ha et omfang på 12 000 til 20 000 ord, der ca. 15000 ord er veiledende omfang.

Frist: Innen 1. mai i emnets tredje semester leveres oppgaven elektronisk til eksamenskontoret.

Praktisk-muntlig eksamen

Presentasjon og fremføring av det kirkemusikalske prosjektet: Gjennomføres i emnets siste semester. Samtlige sensorer er til stede (omfanget er på 45 minutter).

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 4. feb. 2021