Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Mas­ter­grads­stu­di­et i kirke­mu­sikk

  • Fører til kvalifikasjon: Master i kirkemusikk.
  • Studiepoeng: 90 studiepoeng – erfaringsbasert deltidsstudium over tre år.

Opptakskrav

Bachelorutdanning i kirkemusikk eller tilsvarende utdanning som gir kompetanse som kantor. Søkeren må ha relevant arbeidserfaring tilsvarende minst to års fulltidsarbeid. Det er et begrenset antall studieplasser. Søkerne leverer en foreløpig prosjektbeskrivelse/beskrivelse av profil for masterarbeidet. Det gjennomføres en opptaksprøve tilpasset søkerens profil.

Kort beskrivelse av studiet

Mastergradsstudiet i kirkemusikk er en treårig master på 90 studiepoeng. Dette utgjør halvtids studium over tre år. Studiet er erfaringsbasert. Dermed skal studentenes erfaringer fra arbeidslivet inngå som en viktig ressurs i undervisningen, og gi et bredt grunnlag for å forstå, vurdere og videreutvikle egen praksis som kirkemusiker. Gjennom studiet problematiseres aktuelle utfordringer knyttet til det å arbeide som kirkemusiker, belyst gjennom kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. Dette skal gi studentene et godt grunnlag for egenutvikling som kirkemusiker og til å møte de utfordringene de møter i rollen som kirkemusiker.

Studenten skal i løpet av programmet gjennomføre et masterarbeid. Masterarbeidet skal bygge på prosjektbeskrivelsen som studenten la ved i sin søknad for opptak og som videreutvikles i løpet av studiets første semestre. Masterarbeidet kan med fordel knyttes til prosjekter eller utfordringer på studentens arbeidsplass.

Mål for studiet

Ved fullført mastergradsstudium i kirkemusikk er det forventet at kandidaten

  • viser selvstendighet i møte med krevende kirkemusikalske utfordringer og ved å initiere og lede ulike kirkemusikalsk prosjekter
  • kan, i det offentlige rom, realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner med en tydelig personlig profil
  • kan delta i kirkemusikalsk debatt og praksis på en reflektert måte
  • kan bidra til utvikling og fornyelse av kirkemusikerens oppgaver i en kulturell og samfunnsmessig sammenheng
  • kan anvende kunnskap til å utvide sitt musikalske perspektiv og gjennomføre selvstendig kirkemusikalsk utviklingsarbei
  • kan analysere og forholde seg kritisk til materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning og bruke dette i sitt arbeidhar innsikt i og kan forholde seg kritisk reflektert til fag-, forsknings- og yrkesetiske problemstillinger

Organisering

Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over tre år. Arbeidet med studiet vil bestå av lærerledet undervisning/forelesninger, veiledning, selvstendig arbeid i tilknytning til undervisningen/veiledningen og praksis i egen virksomhet. I deler av studiet kan samarbeidsprosjekter erstatte den ordinære undervisningen.

Undervisningen ved musikkhøgskolen er i hovedsak ikke obligatorisk. Noen emner har likevel obligatorisk fremmøte. Den enkelte emnebeskrivelse spesifiserer om det er obligatorisk fremmøte.

For å beskrive omfanget av emnene i studiet brukes måleenheten studiepoeng. Fullført erfaringsbasert mastergradsprogram utgjør 90 studiepoeng. Studiet er lagt opp som et halvtidsstudium og ett års studieinnsats tilsvarer 30 studiepoeng. Et studiepoeng tilsvarer 27–30 timers arbeid inkludert undervisning og eget arbeid.

Vurdering

I NMHs emneportefølje inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i kapittel VI i Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole (lovdata.no).

Vitnemålet blir utstedt når studenten har bestått emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Alle emner som tilhører studieprogrammet vises på vitnemålet, med vurderingsuttrykk og antall studiepoeng. Tittel på masterarbeidet kommer også med på vitnemålet.

Kvalitet i utdanningen

NMH har et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer.

Les mer om utdanningskvalitet ved Musikkhøgskolen.

Emner

Se og last ned studieprogrambeskrivelsen med emneoversikt (PDF).

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 22. feb. 2021