Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Inter­na­sjo­nal stra­te­gi

Norges musikkhøgskole har omfattende internasjonal virksomhet. I 2017 lanserte vi en egen strategi med mål og ambisjoner mot 2025.

Musikkhøgskolen på den internasjonale scenen

Norges musikkhøgskoles (NMH) internasjonale virksomhet blir stadig mer omfangsrik. Det er naturlig at vi sammenlikner oss med institusjoner i Europa og verden for blant annet å sikre kvaliteten på undervisning og forskning. Skal man finne institusjoner som er lik Musikkhøgskolen i størrelse og omfang, må man utenfor Norges grenser.

I prosessen med større grad av internasjonalisering av institusjonen er det et behov for å vedta noen retningslinjer for å sikre en helhetlig tenking. Disse retningslinjene er nedfelt her.

Strategien vil fungere som en føring for hvilke prioriteringer Norges musikkhøgskole skal gjøre for internasjonalisering fram mot 2025.

Mål og ambisjoner 2018–2025

Utdypninger av våre mål og ambisjoner

Hovedmålet med internasjonalisering er å bidra til kvalitetsutvikling av utdanning og forskning ved Musikkhøgskolen. I 2025 er vi et internasjonalt utdannings- og forskningsmiljø som henter impulser og inspirasjon fra kultur- og utdanningsinstitusjoner i hele verden slik at vår egen organisasjon stadig utvikles og forbedres. Våre studenter skal bli ledende aktører i et internasjonalt arbeidsmarked – også i Norge. Arbeidsmarkedet Musikkhøgskolens studenter skal inn i, er i stor grad svært internasjonalt selv for de som velger å jobbe i Norge.

For de aller fleste er det helt nødvendig å benytte seg av det europeiske og det globale arbeidsmarkedet. For å utdanne ledende kulturaktører må undervisningen på NMH være av høyeste kvalitet. Dette betyr at våre lærere skal rekrutteres fra inn- og utland for å sikre at de holder høyt internasjonalt nivå. Forskningen skal være internasjonalt anerkjent i de respektive fagmiljøene.

Hva bygger strategien på?

Hovedmålene og ambisjonene i strategi for internasjonal virksomhet er utformet for å bidra til å nå mål og ambisjoner i I samspill – strategi 2025 slik disse er beskrevet. Strategien bygger også på stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning.

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på noe.

Publisert: 20. mai 2020 — Oppdatert: 26. jan. 2024