Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Musikk­for­stå­el­se I

 • Gjennomføres: 1. studieår, over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Skriftlig eksamen.
 • Forhåndskrav: Opptak til et av kandidatstudiene som emnet inngår i.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet er felles for alle studenter ved NMHs kandidatstudier, og skal gi studenten et bredt grunnlag for å forstå, formidle og reflektere over musikk.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan dokumentere bred forståelse av musikk i et historisk, analytisk, filosofisk, kulturelt og samfunnsmessig perspektiv
 • kan dokumentere og anvende relevant historisk, teoretisk og praktisk musikkunnskap
 • kan reflektere rundt egen musikerrolle i et kulturelt og samfunnsmessig perspektiv

Innhold

Emnet består av et hovedkurs i musikkhistorie og musikktenkning, et innføringskurs i norsk folkemusikk og et innføringskurs i bransje, profesjon og identitet.

A: Hovedkurs i musikkhistorie og musikktenkning

Hovedkurset inneholder følgende temablokker der de to første undervises i emnets første semester, og de to siste i andre semester:

 • Musikk 1600-1800
 • Jazz/pop/rock
 • Musikk 1800-1900
 • Kunstmusikk etter 1900

Studentene vil få innføring i musikkvitenskapelige emner som belyser musikk som kunstart i et historisk, filosofisk og kulturteoretisk perspektiv. Det legges vekt på å vise sammenhenger mellom musikkhistorie og musikktenkning i hovedkurset. I hver temablokk trekkes det fram ideer og tanker knyttet til hvordan man har forholdt seg til musikk og samfunn gjennom ulike tider. I tillegg vil relevant musikkanalyse knyttet til de ulike temablokkene bli gjennomgått.

Pensum

 • Hovland, E. (red.) (2012). Vestens musikkhistorie. Fra 1600 til vår tid. Cappelen Damm.
 • Supplerende materiale legges ut på læringsplattformen Canvas

B: Innføringskurs i bransje, profesjon og identitet:

 • Hvilken verdi og funksjon kan formidling av musikk ha i ulike deler av samfunnet?
 • Framtidige yrkes- og kompetansekrav for NMHs studenter
 • Organisering av kulturliv og musikkliv nasjonalt og internasjonalt:rettigheter (utøver/komposisjon/innspillinger/forlag) og pengestrømmer i nasjonalt og internasjonalt kulturliv
 • muligheter i verdikjeder mellom sektorene kulturliv, myndigheter og næringsliv
 • Bevisstgjøring av musikeridentitet, målsetting for studiet og profesjonelle mål for fremtiden

C: Innføringskurs i norsk folkemusikk:

 • Ulike norske folkemusikktradisjoner
 • Folkemusikkinstrumenter og folkesang
 • Tonalitet og rytmikk
 • Praktisk utøving av folkedans, folkesang og slåttemusikk

Organisering

Hovedkurs i musikkhistorie og musikktenkning organiseres normalt som ukentlige forelesninger. Innføringskursene i norsk folkemusikk og bransjekunnskap, profesjon og identitet organiseres over en prosjektuke hver.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Innføringskurs i bransje, profesjon og identitet

Studenten skal levere et refleksjonsnotat på minimum 1000 ord. Tema for oppgaven gis av faglærer. Refleksjonsnotatet skal leveres innen frist gitt av faglærer, normalt to uker etter at kurset er avsluttet.

2. Innføringskurs i norsk folkemusikk

Det er obligatorisk deltakelse i undervisningen. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent medfører at studenten ikke får gå opp til avsluttende vurdering.

Det er obligatorisk deltakelse på konserten som arrangeres torsdag kveld i innføringskurset

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av to deleksamener, som vektes likt i en samlet vurdering i emnet. Vurderingen gjøres av minst to interne sensorer.

Deleksamen 1

Gjennomføres som en skriftlig skoleeksamen (omfang: fire timer) ved slutten av emnets første semester. Studenten prøves i innholdet fra temablokker undervist gjennom høstsemesteret i hovedkurset i musikkhistorie og musikktenkning.

Deleksamen 2

Gjennomføres som en skriftlig skoleeksamen (omfang: fire timer) ved slutten av emnets andre semester. Studenten prøves i innholdet fra temablokker undervist gjennom vårsemesteret i hovedkurset i musikkhistorie og musikktenkning.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 2. feb. 2021