Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Barne­kor­le­del­se

  • Fører til kvalifikasjon: Ingen formell kvalifikasjon.
  • Studiepoeng: 15 stp. over ett år.

Opptakskrav

Minimum 120 studiepoeng høyere utdanning der musikkfag utgjør minimum 60 studiepoeng. Søkere må dokumentere minimum ett års praksis fra ledelse av barne-/ungdomskor og ha tilgang til et eget barne- eller ungdomskor hele studieperioden. Opptak skjer etter en helhetlig vurdering av søkerens erfaringsbakgrunn og motivasjon for å søke studiet. Det kan bli aktuelt med intervjuer der det er tvil om rangering av søkerne.

Kort beskrivelse av studiet

Studiet er et tilbud til barnekordirigenter som ønsker en faglig oppdatering. Undervisningen er samlings- og nettbasert.

Studiet har fokus på det pedagogiske og fagdidaktiske arbeidet knyttet til det å lede et barnekor. Med barnekor menes i det følgende alle typer kor for barn og ungdom mellom 6 og 19 år. Studentenes egne praksiserfaringer vil være sentrale både i det fagdidaktiske arbeidet og utvikling av rollen som kordirigent.

Det kan bli aktuelt å opprette en modul 2 av studiet.

Mål for studiet

Ved fullført videreutdanning i barnekorledelse er det forventet at kandidaten

  • kan planlegge, gjennomføre og evaluere eget arbeid med undervisning, øvelser og konserter i barnekor
  • kan instruere og formidle musikk for og med barn og ungdom
  • kan bidra til barn og ungdommers musikkfaglige, personlige og sosiale utvikling i kor
  • kan begrunne valg av musikalsk innhold og metoder i arbeidet med barnekor
  • har kjennskap til sentralt repertoar for barnekor
  • kan vise en god og hensiktsmessig dirigeringsteknikk
  • kan reflektere over etiske problemstillinger knyttet til rollen som barnekordirigent

Organisering

Studiet er organisert som et deltidsstudium over to semestre. Studiet er samlingsbasert, og undervises over i alt tre samlinger: to samlinger à tre dager og en lengre samling på fire dager.

Undervisningen ved Norges musikkhøgskole er i hovedsak ikke obligatorisk. Noen emner har likevel obligatorisk fremmøte. Dette er fordi deltakelse i undervisningen gir studenten erfaringer som fører til innsikt, forståelse og ferdigheter i emnet, samtidig som denne kompetansen ikke kan dokumenteres/vises ved prøve eller eksamen. Eventuelt obligatorisk fremmøte spesifiseres i den enkelte semesterplan.

For å beskrive arbeidsomfanget på emnene i studiet brukes måleenheten studiepoeng. Ett studiepoeng tilsvarer 27 til 30 timers arbeid inkludert undervisning og eget arbeid.

Vurdering

I NMHs emneportefølje inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i kapittel VI i Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole (lovdata.no).

Karakterutskrift blir utstedt når studenten har fullført studieprogrammet. Emner som inngår i studieprogrammet vises på karakterutskriften, med vurderingsuttrykk og antall studiepoeng.

Kvalitet i utdanningen

NMH har et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer.

Les mer om utdanningskvalitet ved Musikkhøgskolen.

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 10. mar. 2021