Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Meto­dikk for lyt­ting og gehør­tre­ning

 • Gjennomføres: to semestre, høst og vår.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet handler om undervisning i lytting og gehørtrening og er spesielt rettet mot Programfag for musikk, MDD i videregående skole. Emnet er også relevant for undervisning i grunnskole, kulturskole, folkehøgskole og høyere utdanning. Egenferdighet, gehørstrategier, metodisk og sjangermessig mangfold, undervisningspraksis og didaktisk refleksjon står sentralt. Emnet passer for KAMP- og MATE-studenter og andre som ønsker et fagdidaktisk grunnlag for å undervise i gehørrelaterte fag. Innholdet er både praktisk og teoretisk, og det komplementerer studier som gir formell undervisningskompetanse, for eksempel KAMP og PPU. Emnet kan gjerne kombineres med valgemnet «Metodikk for satslære og analyse», forutsatt at dette tilbys som valgemne det aktuelle året.

Emneansvarlig: Anne Katrine Bergby

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over egen undervisning
 • kan bruke ulike gehørstrategier og formidle disse videre
 • kjenner aktuelle læreplaner og kan diskutere hvordan de kan operasjonaliseres
 • har kjennskap til digitale verktøy, lærebøker og annen aktuell faglitteratur, og kan vurdere disse og drøfte deres bruk og tilpasning

Innhold

Emnet inneholder arbeid med

 • egenferdighet, strategibevissthet og didaktisk refleksjon
 • lyttemåter
 • gehørtrening og musikkutøving, inkludert intonasjon
 • klaverspill
 • persepsjon, kognisjon og det musikalske gehøret
 • notebasert-, gehørbasert- og improvisasjonsbasert læring
 • fleksibel bruk og vurdering av læringsressurser
 • lærerrollen og elevrollen i gehørundervisningen
 • læreplaner
 • undervisnings- og observasjonspraksis

Organisering

Undervisningen foregår i gruppe med én undervisningstime i uken over to semestre, eller som seminarer etter avtale med studentene ved oppstart. Undervisningen består av praktiske øvelser, framlegg, diskusjoner, forelesninger, utprøving og vurdering av undervisningsmateriale og læreverk. I tillegg forventes det at studentene jobber enkeltvis og i grupper med oppgaver knyttet til undervisning, praksis og litteraturstudier.

Praksis består av observasjonspraksis og undervisningspraksis. Dette foregår internt på NMH i den ordinære undervisningen og på TUP (noen lørdager). Praksis kan også foregå på digitale plattformer som Zoom. Plan for praksis utarbeides ved semesterstart.

Arbeidskrav

Det er obligatorisk deltakelse i undervisning og praksis. I tillegg inngår følgende arbeidskrav:

 • Fem oppgaver knyttet til egenferdighet, praktisk tilrettelegging av læringsstoff, praksisrapporter og didaktisk refleksjon.
 • En muntlig presentasjon om et faglig tema.
 • En avsluttende skriftlig oppgave (2000 ord).

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets mål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av individuell vurdering av faglig nivå, innsats og selvstendighet i arbeidet med emnet.

Ny vurdering: Muntlig/praktisk eksamen (30 min.) hvor både egenferdighet og didaktisk refleksjon inngår.

Faglitteratur

 • Blix, Hilde og Bergby, Anne Katrine (red.) (2016). Øre for musikk. Om å undervise i hørelære. Oslo: Norges musikkhøgskole
 • Brockman, Nicole M. (2009). Improvisational Games for Classical Musicians. Indiana: Indiana University Press
 • Karpinski, Gary S. (2000). Aural Skills Acquisition. New York: Oxford University Press (utdrag)
 • Pratt, George m.fl. (1998). Aural Awareness: Principles and Practice. Oxford: Oxford University Press
 • Diverse metodeverk for gehørtrening
 • Diverse fagartikler

Publisert: 22. mar. 2021 — Oppdatert: 6. apr. 2022