Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Bran­sje, pro­fe­sjon og iden­ti­tet

 • Emnenivå Bachelor.
 • Gjennomføres: 4. studieår, i høstsemesteret.
 • Avsluttende vurdering: Eksamensmappe.
 • Forhåndskrav: Opptak til et av studieprogrammene emnet inngår i.
 • Undervisningsspråk: Norsk/engelsk.

Kort om emnet

Emnet er felles for alle bachelorstudenter og er dels et teoretisk og dels et praktisk emne. I løpet av emnet skal studentene videreutvikle sin profesjonsidentitet samt få kunnskap om muligheter, krav og forventninger i arbeidslivet. Det skal også omfatte videre muligheter for kompetanseutvikling og utdanning. Innholdet i emnet er organisert i ulike moduler.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • viser et bevisst forhold til egen identitet, egne kompetanser og muligheter
 • viser et reflektert forhold til egen musikerrolle i en samfunnskontekst
 • kan planlegge og gjennomføre et prosjekt
 • har kunnskap om arbeidslivets muligheter, både i de etablerte institusjonene og det frie feltet
 • har kunnskap om krav og forventninger til en profesjonell musiker/musikkarbeider
 • dokumenterer innsikt i prosesser knyttet til innovasjon og entreprenørskap
 • dokumenterer innsikt i og kan forholde seg kritisk reflektert til yrkesetiske normer og problemstillinger

Innhold

I emnet inngår følgende temaer:

Arbeidslivskunnskap

 • Samfunnspolitisk utvikling.
 • Internasjonale perspektiver.
 • Presentasjoner fra ulike aktører i arbeidslivet.
 • Idéutvikling og enkel prosjektorganisering.

Portefølje og karriereplan

 • Bevisstgjøring av egen identitet, kompetanse og interesser.
 • Fremtidige roller i arbeidslivet.
 • Innføring i hvordan egen kompetanse kan presenteres i en portefølje.
 • Utvikling av promoteringsmateriale for konkrete prosjekter.

Arbeid med programmering, promotering og gjennomføring av et prosjekt

 • Planlegging, gjennomføring og evaluering av et prosjekt med fokus på formidlingsperspektivene, promotering og økonomi.

Organisering

Emnet organiseres normalt i en kombinasjon av ukentlig undervisning og bolkundervisning. Aktuelle arbeidsformer er samtaler/diskusjoner, presentasjoner, gruppearbeid, individuelt arbeid og praktisk arbeid/fremføring. Det stilles store krav til studentenes selvstendighet og aktive deltagelse.

Prosjektet kan f.eks. være en konsert, turné, workshop eller lignende. Studentene oppfordres til å knytte prosjektet opp mot eksisterende kammermusikk- eller samspillgrupper.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

 1. Studenten skal levere en prosjektplan som inkluderer budsjett, markedsføring og sosiale rammer for prosjektet.
 2. Studenten skal holde en muntlig presentasjon for medstudenter om erfaringene fra arbeidet med prosjektet.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en eksamensmappe. Mappen vurderes av to interne sensorer.

Eksamensmappe

 • Karriereplan på minimum 500 ord (analyse og refleksjon rundt egen kompetanse, interesser og visjoner sett i lys av kunnskap om arbeidslivet).
 • Promoteringsmateriale (Må inneholde musikalsk CV og to pressebilder. Kan gjerne suppleres med eksempelvis nettside, pressemateriell, lydopptak og video).
 • Refleksjonsnotat: Studenten skriver et refleksjonsnotat på 500–1000 ord som beskriver arbeidet med prosjektet, med vekt på sosiale rammer, målgrupper og eventuell videreføring.

Frist: Innen 5. februar leveres eksamensmappen på læringsplattformen Canvas.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 6. jul. 2021