Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Feltrapport fra Brasil: Studenten blir musiker

Thomas Strønens gruppe Food og slagverkensemblet Extended Ground var på turné i Brasil fra 17. til 24. april 2017 og høstet stor anerkjennelse fra kritikerne.

Thomas Strønens gruppe Food bestod av Iain Ballamy på saksofon og Simen Scharning som lyd-designer, og Extended Ground bestod av seks bachelorstudenter fra Musikkhøgskolen. De spilte fem konserter i São Paulo og Rio og gjennomførte to workshops. Dette er en feltrapport fra Strønen om studentenes læringserfaringer i løpet av turen.

Prosjektet

Dette prosjektet undersøker hvordan det å etablere et nært samarbeid mellom en gruppe musikkstudenter på bachelor-nivå og et erfarent profesjonelt ensemble kan bidra til studentenes musikalske utvikling og forberede dem på å fungere i et globalisert, ikke-institusjonalisert yrkesliv. Prosjektet ser også på hvordan et direkte møte med musikkbransjen (det vil si konsertarrangører, management og arenaer) kan fungere som en generator for å fremme den kunnskapen man kun får gjennom erfaring.

Jeg har sett en viss tendens til at studentene bekymrer seg for å forlate høyskolen og starte sin yrkeskarriere på grunn av mangel på kunnskap om de praktiske sidene ved det å være musiker. Selv om man kan spille, har man ikke nødvendigvis de verktøyene man trenger for å klare seg. Og selv om noen har erfaring i å booke, spille konserter, reise og møte agenter, står mesteparten av studentene på ganske «bar bakke». Jeg ønsket derfor også å granske deres kunnskap om mennesker, kultur og samfunn og på hvilken måte studentene kunne tilpasse seg et nytt miljø.

Siden hypotesen er subjektiv, ønsket jeg å utforske mulige resultater gjennom en poetisk metode: «Selvreflekterende deltakelse».

Utforskingen

Med faste timer og et trygt og organisert miljø som ivaretar studentenes behov, kan institusjonalisert musikkundervisning gi studentene en litt urealistisk oppfatning av hvordan det er å være en profesjonell musiker.

I en ideell verden ville vi (kanskje) fått all den hjelpen vi trenger til enhver tid, men som musiker i den virkelige verden er improvisasjon og kunnskap om hvordan man håndterer uventede hendelser vesentlig.

Studentene må tidlig i sine studier / sin karriere erfare og lære hvordan man responderer på kravene i bransjen. Mange kontekst-avhengige kulturelle idiomer må læres gjennom erfaring. Flere spørsmål ble presentert for studentene før reisen, blant annet følgende:

  • Hva gjør du hvis sjåføren på grunn av språklige barrierer, ikke skjønner hvor han skal kjøre deg?
  • Hvordan pakker du slaginstrumentet slik at det ikke blir skadet under flyturen?
  • Hvilke faktorer må overveies før du forlater hotellet for å nå flyet?
  • Hvilke behov har du angående lydsjekk, og hvordan kommuniserer du dem?
  • Hvem er din kontaktperson på de ulike stedene?
  • Hvem i gruppen har ansvar for de ulike oppgavene?
  • Hva vet du generelt om São Paulo, Rio og Brasil?
  • Hvilken atferd forventes av deg som musiker før, under og etter konserten?

Nøkkelen til en vellykket konsert ligger i forberedelsene – og ikke bare i de musikalske. Hvis logistikken ikke fungerer, blir det kanskje ingen konsert.

Jeg mener også det er viktig at vi er bevisste på den rollen vi har som gjester i et annet land med verdier, en kultur og en historie som kan være annerledes enn det vi er vant til. Selv om det er behagelig å inneha rollen som invitert celebritet, drar man nytte av å prøve å forstå og respektere lokale skikker og tradisjoner. (Så lenge de ikke kommer i konflikt med egne verdier.)

Innenfor veggene til en institusjon lærer du harmoni og teori, musikkutøvelse, komposisjon og notasjon, og å samhandle med medstudenter og lærere. Jeg har tro på at en del læring bør erfares i praksis, for å bli i stand til å ta fullt ansvar og for å lære hvordan man opptrer på en passende måte.

Filmen som dokumenterer reisen, gir en innsikt i studentenes opplevelser og tanker om denne erfaringen. Gjennom intervjuer kommer det frem at studentene mangler verktøy for å håndtere situasjoner som må læres gjennom praktisk erfaring. Mange av situasjonene kom overraskende på studentene, selv om de er velkjente hendelser i livet til en profesjonell musiker.

Gjennomføringen

Helt fra starten av 2016 har jeg arbeidet for å få en gruppe studenter til å spille i Brasil, siden jeg har erfart likhetene mellom den norske og brasilianske musikk-kulturen, både historisk og musikalsk. For å få dette til, brukte jeg mitt eget ensemble Food, via et brasiliansk management. Food er en anerkjent jazz-gruppe som har vært aktiv i nesten tjue år. Gruppen har turnert i Europa, USA og deler av Asia, og ensemblet har gitt ut åtte plater på det prestisjefylte plateselskapet ECM Records. Det brasilianske managementet Desmonta organiserte en turné med Food som headliner og slagverkensemblet som oppvarming. Vi fikk støtte fra Music Norway og Norges Musikkhøgskole for å dekke reiseutgifter og overnatting. Studentene ble intervjuet og filmet for å dokumentere deres betraktninger og tolkninger.

Thomas Strønen.

Feltarbeid

Hvilke erfaringer satt vi igjen med etter en uke med konserter og workshops i Brasil?

Når det gjelder den praktiske siden ved å være musiker, fungerer konservatoriet som en kunstig arena. Det virkelige livet er den eneste naturlige arenaen for erfaringslæring. Læringen er basert på et ønske om å mestre noe, og ytre motivering er ikke nødvendig på samme måte som å lære teori på skolen. Å lære i møte med forventede behov, er en svært effektiv læringsmåte.

Jeg fant ut at den mest effektive måten å lære studentene om rollene og kodene i musikklivet på, er å gi dem ansvar. Ambisjonene deres er høye, da det er opplagt at dette er ferdigheter du må beherske for å overleve som en profesjonell musiker. Gruppedynamikken genererer også en vilje til å lykkes foran medstudentene.

Det faktum at de engasjerer seg i noe de elsker å gjøre, motiverer dem til å forbedre seg mer enn man kunne forestilt seg. De lærer ikke bare fra det de erfarer, men de tenker også på hvordan de kan forbedre sin egen fremføring. De nyskaper.

Hvis du vil være i stand til å skille mellom ulike typer sushi, må du spise sushi.

Thomas Strønen Førsteamanuensis ved Musikkhøgskolen

Deres eneste belønning er tilfredsstillelsen av å tilegne seg nye ferdigheter som vil gjøre dem bedre rustet til å mestre den karrieren de trakter etter.

Hvis du vil oppdage ulike nyanser, krever det mangfoldige forsøk. Dette gjør læring til en oppdagelsesprosess hvor man utforsker hvordan ting ser ut, føles og utføres. Etter å ha forberedt studentene på forhånd, vil lærerens rolle være å veilede dem til de rette erfaringene, besvare spørsmål eller stille spørsmål.

Erfaringslæring benytter strategier som involverer kommunikasjon, mellommenneskelige forhold og resonnering. Kunnskapen genereres idet man har behov for den, og av og til kan folk eksplisitt uttrykke hva de kan.

Forberede studentene på å bli musikere

Ute i felten var det interessant å se hvor lett studentene hadde for å henvende seg til læreren (det vil si meg) når det oppsto hindringer. Læringskurven var imidlertid bratt og det tok ikke lang tid før de startet å undersøke på egenhånd, bruke hverandre og søke hjelp utenfra. De fleste situasjonene oppsto på grunn av manglende forberedelser og kunne vært unngått ved å innhente kunnskap på forhånd. Ved slutten av turneen måtte studentene fortsatt bli minnet på at de burde prøve å forestille seg ulike situasjoner og omstendigheter. Den narrative tilnærmingen kan føre til en langsom prosess, men jeg tror at det til syvende og sist gjør dem mer selvstendige.

En uke på turne i møte med ulike utfordringer i et nytt kulturelt miljø uten å kunne snakke språket, vil ikke forberede deg på alle situasjonene du vil stå overfor som musiker. Men det kan bidra til å utvikle nødvendige redskaper og starte prosessen. Jeg mener at denne typen erfaring er vesentlig for å forberede studentene på å bli musikere.

Artikler relevante