Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Guds­tje­nes­tens musi­ka­li­tet i ord og toner

Studiepoeng: 10 studiepoeng – deltidsstudium over ett år.

Opptakskrav

Fullført utdanning som cand. theol. eller tilsvarende, eller bachelorutdanning i kirkemusikk/tilsvarende utdanning som gir kompetanse som kantor. Relevant, dokumentert arbeidserfaring som organist i minst fire år og minst 50 prosent stilling kan erstatte utdanningskravet.

Kort beskrivelse av studiet

Kurset har som mål å gi metoder og innspill til samarbeid mellom kirkemusikere og prester om gudstjenesten. Gjennom verksteder, foredrag, gruppearbeid og fordypning i litteratur og musikk vil kursdeltagere få inspirasjon til refleksjon over egen liturgisk praksis og verktøy for samarbeid på tvers av profesjoner.

Kurset gis i samarbeid mellom MF Vitenskapelige høgskole og Norges musikkhøgskole.

Mål for studiet

Ved fullført videreutdanning er det forventet at kandidaten

  • har inngående kunnskap om og praktisk erfaring med liturgisk fornyelse i vår egen tid
  • har kunnskap om hvordan økt samhandling kan styrke presters og kantorers kompetanse som ledere i et inkluderende og involverende gudstjenesteliv
  • har praktisk kunnskap om sammenhenger mellom teologiske og musiske/estetiske dimensjoner i gudstjenesten
  • har praktisk erfaring med og evne til å håndtere og diskutere musikkvalg relatert til den liturgiske konteksten
  • kan utøve liturgiske ferdigheter som prest / kirkemusiker med trygg tilstedeværelse og forståelse for gudstjenestens dramaturgi og puls.
  • kan utøve egen rolle med lydhørhet (sensibilitet) for andre aktørers medvirkning i gudstjenesten.
  • kan reflektere omkring egen liturgisk identitet både i skriftlig og muntlig form
  • kan reflektere om egne samarbeidsrelasjoner med kolleger i forbindelse med i forbindelse med gudstjenesten

Organisering

Studiet er samlingsbasert, og undervises over to samlinger, én i hvert semester.

Undervisningen ved Norges musikkhøgskole er i hovedsak ikke obligatorisk. Noen emner har likevel obligatorisk fremmøte. Dette er fordi deltakelse i undervisningen gir studenten erfaringer som fører til innsikt, forståelse og ferdigheter i emnet, samtidig som denne kompetansen ikke kan dokumenteres/vises ved prøve eller eksamen. Eventuelt obligatorisk fremmøte spesifiseres i den enkelte semesterplan.

For å beskrive arbeidsomfanget på emnene i studiet brukes måleenheten studiepoeng. Ett studiepoeng tilsvarer 27-30 timers arbeid inkludert undervisning og eget arbeid.

Vurdering

I NMHs emneportefølje inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i kapittel VI i Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole (Lovdata).

Karakterutskrift blir utstedt når studenten har fullført studieprogrammet. Emner som inngår i studieprogrammet vises på karakterutskriften, med vurderingsuttrykk og antall studiepoeng.

Kvalitet i utdanningen

NMH har et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer.

Les mer om utdanningskvalitet ved NMH.

Emner

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 23. apr. 2021