Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Guds­tje­nes­tens musi­ka­li­tet i ord og toner

Kort om emnet

Emnet har som mål å gi metoder og innspill til samarbeid mellom kirkemusikere og prester om gudstjenesten. Gjennom verksteder, foredrag, gruppearbeid og fordypning i litteratur og musikk vil kursdeltagere få inspirasjon til refleksjon over egen liturgisk praksis og verktøy for samarbeid på tvers av profesjoner.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har inngående kunnskap om og praktisk erfaring med liturgisk fornyelse i vår egen tid
 • har kunnskap om hvordan økt samhandling kan styrke presters og kantorers kompetanse som ledere i et inkluderende og involverende gudstjenesteliv
 • har praktisk kunnskap om sammenhenger mellom teologiske og musiske/estetiske dimensjoner i gudstjenesten
 • har praktisk erfaring med og evne til å håndtere og diskutere musikkvalg relatert til den liturgiske konteksten
 • kan utøve liturgiske ferdigheter som prest / kirkemusiker med trygg tilstedeværelse og forståelse for gudstjenestens dramaturgi og puls.
 • kan utøve egen rolle med lydhørhet (sensibilitet) for andre aktørers medvirkning i gudstjenesten.
 • kan reflektere omkring egen liturgisk identitet både i skriftlig og muntlig form
 • kan reflektere om egne samarbeidsrelasjoner med kolleger i forbindelse med i forbindelse med gudstjenesten

Innhold

Emnet vil omhandle

 • samarbeid mellom prest og kantor/organist; musikalske og verbale ledd i samspill
 • gudstjenestens dramaturgi og puls; tilstedeværelse, verbal og musikalsk improvisasjon
 • ulike musikkuttrykk og musikalske valg i gudstjenesten
 • preken som liturgisk ledd – preken med ord og musikk
 • lytting, tonal og verbal sensibilitet
 • gudstjenestens gjentagelse. Gudstjenestefornyelse etter gudstjenestereformen
 • samarbeid om skolering og involvering av frivillige

Organisering

Emnet er samlingsbasert og består av to samlinger á 3-4 dager, med en samling i hvert semester. Undervisningen foregår i form av forelesninger, diskusjoner og praktiske samarbeidsoppgaver.

For å beskrive omfanget på emnene i studiet brukes måleenheten studiepoeng. Ett års deltids studieinnsats tilsvarer 30 studiepoeng. Ett studiepoeng tilsvarer 27-30 timers arbeid inkludert undervisning og eget arbeid.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet.

Arbeidskrav

 1. Obligatorisk deltakelse på samlingene. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20% medfører at studenten ikke består emnet.
 2. Refleksjonsnotat etter fastsatt mal der studenten skal redegjøre for egen liturgisk identitet og uttrykk, samt hvordan man forbereder og utøver sine liturgiske oppgaver. Omfang: 1200-1500 ord. Frist: leveres digitalt på Musikkhøgskolens læringsplattform innen første samling
 3. Refleksjonsnotat etter fastsatt mal der studenten skal gjøre en analyse av sin forberedelse og gjennomføring av en gudstjeneste i lokal menighet. Omfang: 1200-1500 ord. Alternativt kan det leveres videoopptak fra egen medvirkning i gudstjenesten, sammen med beskrivelse, gjennomgang og analytiske kommentarer. Frist: leveres digitalt på Musikkhøgskolens læringsplattform innen andre samling

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 14. sep. 2020 — Oppdatert: 18. sep. 2020