Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Anders Rønningen: Det etniske steget – kulturelt mangfold i pedagogiske tekster

Bilde av Anders Rønningen

En analyse av lærebøker i musikk for norsk ungdomsskole fra et flerkulturelt perspektiv.

Fagområde: Musikkpedagogikk

Sammendrag

Avhandlingen fokuserer på problematikk omkring kulturelt mangfold i samfunn og skole generelt og representert i pedagogiske tekster mer spesielt, gjennom analyser av lærebøker i musikk for norsk ungdomsskole fra et flerkulturelt perspektiv. Kulturelt mangfold i læremidler for musikkfaget i Norge er fortsatt et relativt underforsket felt og forskningsdesignen er derfor eksplorerende og søker å drøfte vidt rundt forståelse av representasjon av kulturelt mangfold.

Tittelen Det etniske steget er en metafor for den økte representasjonen av kulturelt mangfold som finnes generelt i samfunnet i dag, i denne avhandlingen spesielt i lærebøker for musikk for norsk ungdomsskole. Denne tiden i de vestlige samfunn – der kulturelt mangfold er langt mer synlig enn tid-ligere – er av Stuart Hall betegnet som «the multicultural moment» (Hall, 2000:223).

Avhandlingen drøfter den økte andelen flerkulturell representasjon i lærebøker for musikk, som i avhandlingens egen nøkkelmetafor kalles for det etniske steget. Både i læreverkene og i relevante fag- og strategiplaner nevnes mulige positive effekter av en økt flerkulturelt representasjon generelt, som for eksempel «mellommenneskelig forståelse på tvers av tid, sted og kultur», og «positiv identitetsdanning gjennom å fremme til-hørighet til ens egen kultur og kulturarv, toleranse og respekt for andres kultur» (Kunnskapsdepartementet, 2006). Avhandlingen ser hvordan disse forventningene er operasjonalisert i de pedagogiske tekstene, og setter dette i dialog med annen forskning og flerkulturell teori/filosofi gjennom eksplo-rerende fortolkende og refleksive analyser og ved å stille spørsmål omkring de musikkfilosofiske grunntankene.

Dette undersøkes gjennom tre analytiske snitt:

I det første snittet ses det spesielt på læreverkenes representasjon av minoritetskultur, eller «de andre», slik dette finnes i tekst, bilder og musikkeksempler.

I det andre fokuseres det på læreverkenes representasjon av majoritetskulturen. Her står avsløring av universaliseringsprosesser og eksnominasjon sentralt.

Det tredje analytiske snittet ser på lærebøkenes læringsdesign, altså hvordan læreverkene fasiliterer læring. Her gjøres et analytisk skille mellom læreverkenes innhold og de læremåter som fasiliteres, og det undersøkes hvorvidt flerkulturelt innhold formidles gjennom kulturrelevante læremåter.

Ph.d.-avhandlingen

Tittel: Det etniske steget. En drøfting av kulturelt mangfold i pedagogiske tekster for musikk for norsk ungdomsskole

Avhandlingen består av fem fagfellevurderte artikler og en kappe. En av artiklene er skrevet på engelsk, for øvrig er avhandlingen på norsk.

Avhandlingen er tilgjengelig i NMHs digitale vitenarkiv Brage.Publisert: 24. mai 2017 — Oppdatert: 21. feb. 2024