Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Nye modeller for undervisning innen utøvende scenekunstfag

I det CEMPE-støttede prosjektet Nye modeller for undervisning innen utøvende scenekunstfag vil Musikkteaterhøyskolen (MTHS) se på samarbeidsundervisning på tvers av de tre hovedfagene sang, skuespill og dans. Høyskolen ønsker å utforske en felles plattform for utøving og undervisning i musikkteater ved å bruke den praktiske metoden Alexanderteknikk som et bindeledd mellom hovedfagene.

Musikkteater

Som første høyskole innen musikkteater har MTHS i noen år arbeidet med å kartlegge metodikken innad i fagfeltene sang, dans og skuespill. Bakgrunnen for dette arbeidet er at flere studenter på ulike måter opplever de tre hovedfagene innen musikkteater som motsetningsfylte. Musikkteater er et relativt nytt fagfelt i Norge og MTHS har som ambisjon å utvikle feltet som en enhet, og på den måten unngå silotenkningen som har preget undervisning i musikkteater til nå.

Alexanderteknikk

Alexanderteknikk, som tradisjonelt har vært et støttefag ved utøvende utdanninger, blir benyttet for å utvide pedagogenes kunnskapsgrunnlag og kompetanse omkring psykofysiske prosesser. Kunnskap om psykofysiske prosesser og om hvordan vi lærer vil være et felles utgangspunkt for arbeidet med nye metodiske modeller innen utøvende scenefag.

Hovedproblemstillingene i prosjektet vil være følgende:

  • Hvordan kan samarbeidsundervisning bidra til å utvikle nye modeller for undervisning i musikkteater, dvs. i fagfeltene sang, dans og skuespill?
  • Hvordan kan studentenes evne til utøving og scenisk formidling styrkes med tverrfaglig samarbeid?
  • Bidrar bevissthet om psykofysiske prosesser til bedre kvalitet på studentenes øving?

Prosjektet vil inneholde regulær undervisning med skuespill, sang og dans med repertoar hentet fra musikkteater-repertoaret, gruppetimer i kunnskap om den psykofysiske enhet, fellestimer med samarbeidsundervisning mellom en danse-, sang-, skuespill- og Alexanderteknikklærer og individuelle veiledningstimer med Alexanderteknikk for studenter og lærere.

Musikkteaterhøyskolen håper prosjektet vil ha stor relevans for høyere musikkutdanning og musikkteaterutdanninger. Totalt 16 studenter og fem lærere vil delta i prosjektet som skal gjennomføres vinteren 2020.

Rapport