Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Frå små teikn til sto­re former

Forsiden til "Frå små teikn til store former. Analysar av det improviserte samspelet med hjelp av auditiv sonologi" av Njål Ølnes.

Analysar av det improviserte samspelet med hjelp av auditiv sonologi

Njål Ølnes har som utgangspunkt at ulik andre typar av handverk som er kjenneteikna av 'taus kunnskap', må improvisert musikk også innehalde mulegheita for det som ikkje før har vore spelt. Det er ei forventning at improviserande musikarar skal kunne skape nye og ukjende rom - saman.

I studien tek Ølnes føre seg friimprovisert samspel i eit etablert band, den norske jazzkvartetten BMX der Ølnes sjølv er saksofonist. Det empiriske materialet er opptak av levande spelt musikk med dette bandet. Gjennom ulike metodar, som auditiv sonologi (analysar av musikk-som-høyrt) og stimulated recall (dei medverkande musikarane vert bedde om å sjå, lytte og kommentere på lyd- og videoopptak frå spelesituasjonen) har Ølnes undersøkt samanhengen mellom dei små teikna som vert gitt undervegs og dei følgjene dette får for formdanninga i musikken.

Auditiv sonologi er utvikla gjennom 35 år ved Norges musikkhøgskole av Lasse Thoresen med kollegaer.

I sin studie har Ølnes valt å sjå på det improviserte samspelet som eit klangleg fenomen. Gjennom metodar frå auditiv sonologi: sjiktanalyse, dynamisk formanalyse og transformasjonsanalyse, syner studien korleis dei formdannande prosessane skjer i nært samband med klangbruk og spelemåtar. Med desse analysane syner Ølnes nokre nye perspektiv på musikarane sine ulike rollar i det improviserte samspelet. Studien set lys på korleis friimprovisasjon står i spennet mellom spontanitet og medviten strategi.

  • NMH-publikasjoner 2016:01.

Publikasjoner relevante