Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Insti­tu­tio­na­li­sing ver­sa­ti­li­ty, accom­mo­da­ting specialists

Forsiden til "Institutionalising versatility, accommodating specialists. A discourse analysis of music teachers' professional identities within the Norwegian municipal school of music and arts" av Anne Jordhus-Lier.

A discourse analysis of music teachers’ professional identities within the Norwegian municipal school of music and arts

Hva handler Anne Jordhus-Liers prosjekt om?

I ph.d.-prosjektet sitt undersøker Anne Jordhus-Lier hva som kjennetegner profesjonsidentitetene til musikklærere i kulturskolen.

I Norge er enhver kommune lovforpliktet til å drive kulturskole, og skolen har ulike oppgaver. Den skal gi studentene mulighet til å spesialisere seg, men har også som målsetting å legge til rette for sosial inkludering i samfunnet. Lærerne som utfører disse oppgavene er for det meste spesialister. Hvordan balanserer kulturskolen disse målene, og hvordan forener musikklærerne ulike forventninger?

Anne Jordhus-Lier har søkt svar på disse spørsmålene ved å undersøke konkurrerende diskurser i kulturskolen. Hun har studert hvordan musikklærernes profesjonsidentiteter er konstruerte innenfor disse diskursene.

Basert på 16 lærerintervjuer og dokumentanalyse identifiserer studien flere institusjons- og lærerdiskurser som konkurrerer om å definere feltet. Studien identifiserer seks analytisk distinkte subjektposisjoner innenfor disse diskursene. De fleste lærerne i studien identifiserer seg med flere av disse subjektposisjonene, enten samtidig eller vekselsvis avhengig av situasjonen.

Ingen diskurs har hegemoni i kulturskolen. I stedet er feltet åpent med flere diskurser som står i binære motsetningsforhold til hverandre.

Mens institusjonsdiskursen bredde er dominerende i dokumentene, er lærerdiskursen spesialisering dominerende i intervjumaterialet. Dette skaper spenninger. Jordhus-Lier foreslår en måte å håndtere denne spenningen på, nemlig å institusjonalisere allsidighet i kulturskolen ved å gi rom for ulike spesialister. Med andre ord kan en mangfoldig gruppe lærere med ulike spesialkompetanser tilrettelegge for allsidighet og bredde på institusjonsnivå, og bidra til å balansere behovene for bredde og dybde, og allsidighet og spesialisering, i kulturskolen.

Om Anne Jordhus-Lier

Anne Jordhus-Lier (f. 1978) har studert fløyte og musikkpedagogikk ved Norges musikkhøgskole og musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun har jobbet i kulturskoler, grunnskoler og som dirigent for diverse korps.

  • NMH-publikasjoner 2018:1.

Publikasjoner relevante