Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Forgangen romantisk klaverpraksis

Fortolkning av utvalgte Beethoven-sonater og Chopin-etyder med utgangspunkt i Hans von Bülows instruktive noteutgaver

I denne avhandlingen undersøker Jan Gunnar Sørbø fortolkningsmessige aspekter ved utvalgte Beethoven-sonater og Chopin-etyder med utgangspunkt i Hans von Bülows (1830-94) instruktive noteutgaver. Bülow-utgavene vitner om en skriftlig fortolkningstradisjon hvor selve fortolkningsbegrepet står betydelig mer sentralt enn i moderne Urtext-utgaver. Langt på vei kan Bülows edisjon forstås som en eksplisering av deler av en forgangen romantisk klaverpraksis. En gjennomgående tilnærming i avhandlingen er egen fremføring av utvalgte passasjer fra materialet med utgangspunkt i henholdsvis Bülow- og Urtext-utgave, inklusiv en diskusjon av hvordan forskjellig notasjonsforståelse kan tenkes å regulere fortolkningen.

En overordnet tanke med arbeidet er å bidra til en utvidelse av det fortolkningsmessige spillerommet for den moderne klaverfortolkeren ved å belyse deler av de aktuelle verkenes resepsjonshistorie som hittil har blitt viet forholdsvis lite oppmerksomhet.

Selv om instruktive noteutgaver hadde betydelig utbredelse i annen halvdel av det 19. århundre, har denne utgavetypen vært lite i bruk i vår tid. Dette kan sees i sammenheng med en mer overordnet anti-romantisk dreining innen musikkforståelse. Dessuten synes selve forståelsen av notasjon å ha gjennomløpt en betydelig forvandling over samme tidsrom. Ved å gjenskape et historisk forankret fortolkningsbegrep håper Sørbø å kunne legge grunnlag for kunstnerisk utvikling og nyfortolkning av disse sentrale verkene innen klaverlitteraturen.

De teoretiske perspektivene er i hovedsak hentet fra hermeneutikken og resepsjonsestetikken, med Hans-Georg Gadamer, Hans-Robert Jauss og Wolfgang Iser i fremste rekke. Metodologisk bygger arbeidet på tekstkritiske og hermeneutiske elementer.

Et sentral idé, som problematiseres i avhandlingen, er en moderne oppfatning av en teksttro Urtext som fungerer som regulerende forestilling for fortolkningen. Avhandlingen består av seks kapitler: 1 – Introduksjon, 2 – I teorien, 3 – I praksis, 4 – Skriftlig fortolkning og noteutgivelse, 5 – Aktualisering, og 6 – Epilog.