Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Jan Gunnar Sørbø: Forgangen romantisk klaverpraksis

Jan Gunnar Sørbø spiller på et flygel

Fortolkning av utvalgte Beethoven-sonater og Chopin-etyder med utgangspunkt i Hans von Bülows instruktive noteutgaver.

Fagområde: Oppføringspraksis

Sammendrag

Studien undersøker fortolkningsmessige aspekter ved utvalgte Beethoven-sonater og Chopin-etyder med utgangspunkt i Hans von Bülows (1830–1894) instruktive noteutgaver. Bülow-utgavene vitner om en skriftlig fortolkningstradisjon hvor selve fortolkningsbegrepet står betydelig mer sentralt enn i moderne urtekst-utgaver. Langt på vei kan Bülows edisjon forstås som en eksplisering av deler av en forgangen romantisk klaverpraksis. En gjennomgående tilnærming i avhandlingen er egen fremføring av utvalgte passasjer fra materialet med utgangspunkt i henholdsvis Bülow- og urtekst-utgave, inklusiv en diskusjon av hvordan forskjellig notasjonsforståelse kan tenkes å regulere fortolkningen.

En overordnet tanke med arbeidet er å bidra til en utvidelse av det fortolkningsmessige spillerommet for den moderne klaverfortolkeren ved å belyse deler av de aktuelle verkenes resepsjonshistorie som hittil har blitt viet forholdsvis lite oppmerksomhet.

Selv om instruktive noteutgaver hadde betydelig utbredelse i annen halvdel av det 19. århundre, har denne utgavetypen vært lite i bruk i vår tid. Dette kan sees i sammenheng med en mer overordnet anti-romantisk dreining innen musikkforståelse. Dessuten synes selve forståelsen av notasjon å ha gjennomløpt en betydelig forvandling over samme tidsrom. Ved å gjenskape et historisk forankret fortolkningsbegrep håper Sørbø å kunne legge grunnlag for kunstnerisk utvikling og nyfortolkning av disse sentrale verkene innen klaverlitteraturen.

De teoretiske perspektivene er i hovedsak hentet fra hermeneutikken og resepsjonsestetikken, med Hans-Georg Gadamer, Hans-Robert Jauss og Wolfgang Iser i fremste rekke. Metodologisk bygger arbeidet på tekstkritiske og hermeneutiske elementer.

Et sentral idé som problematiseres i avhandlingen, er en moderne oppfatning av en teksttro urtekst som fungerer som regulerende forestilling for fortolkningen.

Ph.d.-avhandlingen

Fullstendig tittel: Forgangen romantisk klaverpraksis. Fortolkning av utvalgte Beethoven-sonater og Chopin-etyder med utgangspunkt i Hans von Bülows instruktive noteutgaver.

Avhandlingen er en monografi, og avhandlingsspråket er norsk. Den er utgitt som en en interaktiv pdf med lyd- og videokutt, og er tilgjengelig i NMHs vitenarkiv.

Artikler relevante

Publisert: 18. okt. 2016 — Oppdatert: 22. mar. 2024