Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Hvem er musikklæreren?

Hvorfor slutter lærere i grunnskolen å undervise i musikk? Dette undersøkte ph.d.-stipendiat Bendik Fredriksen i sitt prosjekt.

Lærere som slutter å undervise i musikk

En betydelig andel av musikklærerne i grunnskolen har lite eller ingen formell kompetanse i musikk, og samtidig viser forskning at grunnskolen er en lite attraktiv arbeidsplass for mange musikklærere. Dersom alle elever i grunnskolen skal få en tilfredsstillende musikkopplæring, er man avhengig av å beholde de kvalifiserte lærerne i musikkrommet.

Bendik Fredriksens prosjekt undersøker årsaker til at lærere med undervisningskompetanse i musikk velger bort faget til fordel for andre oppgaver. Den internasjonale forskningen peker på en rekke aktuelle faktorer som kunnskapsgrunnlag, selvtillit, rammefaktorer, fysiske belastninger og støtte fra omgivelsene. Den norske skolen har de siste årene gjennomgått en stor forandring med utstrakt vektlegging av basisfag og grunnleggende ferdigheter. Et viktig spørsmål er hvordan det oppleves å undervise i musikk i dette skolepolitiske landskapet.

En kvalitativ studie

Prosjektet utføres som en kvalitativ studie av lærere i norske grunnskoler med kompetanse i musikk, som har valgt å forlate eller begrense egen musikkundervisning. Gjennom intervjuer med disse lærerne, og narrativ analyse og diskursanalyse, søker Fredriksen å avdekke personlige og strukturelle faktorer som fører til frafall fra musikkundervisningen.

Avhandling i åpent arkiv

Du kan lese avhandlingen i det åpne arkivet Brage.