Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Musikk, helse, multifunksjonsjonshemming

Skriftserie fra Senter for musikk og helse

Gruppen mennesker denne boken omtaler blir kalt sårbare. Like fullt handler boken om det sårbare i oss alle. For det sårbare i oss utfordres når vi setter oss selv i spill både personlig, musikalsk og relasjonelt, enten det skjer direkte gjennom møter med barn med multifunksjonshemming eller indirekte gjennom tekster som disse i denne boken.

«Multifunksjonshemming» er ingen enkelt diagnose men en overskrift som samler flere diagnoser. Det som kjennetegner mennesker med multifunksjonshemming er store og sammensatte kommunikasjonsvansker. Dette gir forståelig nok utfordringer med livsutfoldelse og læring. Artiklene her viser derimot at systematisk bruk av og refleksjon over deltakelse i musikalsk samspill kan bidra til å utvide gruppens muligheter for kommunikasjon. De peker også på at dette kan bidra til å øke velvære og livskvalitet, og at det igjen er noe som kan redusere passivitet og isolasjon. I neste omgang kan dette gi helse.

Forfatterne tar for seg et utvalg av temaer og perspektiver. Disse omhandler grunnleggende forutsetninger for læring, dialog, behandling, kommunikasjon og samspill, ansvar, moral, etikk, kropp og kroppsfenomenologi. Som det går fram leter forfatterne etter ord for ordløs kommunikasjon. Slik dukker nye og spennende begreper og formuleringer opp som kan utfordre og berike våre refleksjoner og holdninger.

Senter for musikk og helse vil med denne boken formidle noe av den etter hvert store kompetansen som finnes i Norge og Norden innen feltet. Vi vil vise at musikalsk samhandling med mennesker med multifunksjonshemming har en egenverdi for dem det gjelder. Men vi vil også vise at den dialogformen som særlig synliggjøres gjennom det musikkterapeutiske arbeidet handler om generelle aspekter ved mellommenneskelig kommunikasjon. Kan hende det dreier seg om en type kreativ estetikk og dialogform som i særlig grad omfavner det umiddelbare og eksperimentelle i våre tilnærminger overfor hverandre som mennesker? Alle som interesserer seg for mellommenneskelig kommunikasjon og sammenhenger mellom musikk, menneske og helse burde derfor ha interesse av å lese denne boken.

Publikasjoner relevante