Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Stine Camilla Blichfeldt-Ærø: Musikkterapi som støttebehandling ved pacemaker-operasjoner

Portrett av Stine Camilla Blichfeldt-Ærø som står foran trær i høstvær.

Dette prosjektet tar for seg systematisk bruk av musikklytting og avspenningsteknikker for pasienter som gjennomgår ledningsekstraksjon fra pacemaker/hjertestarter.

Fagområde: Musikkterapi

Sammendrag

Formålet med dette doktorgradsprosjektet er å utforske musikkterapi som støttebehandling for voksne hjertepasienter under en spesifikk invasiv prosedyre; ekstraksjon av elektroniske ledninger fra pacemaker eller hjertestarter. Prosedyren er kompleks med en varighet på to til seks timer. Den utføres i lokal anestesi og er ofte forbundet med noe stress og smerte for pasientene på tross av beroligende og smertestillende medisinering. En randomisert kontrollert studie ble gjennomført for å vurdere effekten av musikkterapi på smerte, tilfredshet med smertebehandling, og andre stressresponser i løpet av prosedyren.

Selv om tidligere forskning viser at både musikkmedisin og musikkterapi kan ha god effekt på stress-regulering for pasienter, er bruk av musikk en lite utnyttet ressurs ved somatiske sykehus. Det er behov for flere studier av musikkterapi brukt som støttebehandling under medisinske invasive prosedyrer, der det gis detaljerte beskrivelser av den kliniske musikkterapiintervensjonen.

En klinisk musikkterapiprotokoll kalt Facilitated Music Listening ble utviklet som prosedyrestøtte for pasien-tene, med en kombinasjon av standardiserte og fleksible intervensjonselementer basert på bio psykososiale prinsipper. Intervensjonen besto av reseptiv musikkterapi, med vekt på gjennomførbarhet i den aktuelle situasjonen, individuell veiledning av mestringsstrategier, samt pasientmedvirkning.

Deltagere i studien var pasienter henvist til Oslo universitetssykehus Ullevål for fjerning av infiserte eller ødelagte ledninger fra pacemakere/hjertestartere i tidsrommet 01.03.2018–30.09.2019. Totalt 64 pasienter ble tilfeldig fordelt til henholdsvis musikkterapigruppen (n=32) og kontrollgruppen (n=32). Pasienter i musikkterapigruppen fikk musikkterapi i tillegg til standard behandling. Pasienter i kontrollgruppen fikk standard behandling uten musikkterapi.
Det primære effektmålet var pasientenes tilfredshet med smertebehandlingen og gjennomsnittlig smer-tenivå i løpet av prosedyren, målt ved egen-rapportering på numeriske skalaer. Sekundære endemål var gjennomsnittlig nivå av engstelse1, forbruk av beroligende og smertestillende medikamenter, blodtrykk, respirasjonsfrekvens, hjerterytme og oksygenmetning i blodet under prosedyren. Som tilleggsdata ble pasi-enter i musikkterapigruppen bedt om å skåre hvor fornøyde de var med musikklyttingen, og oppfordret til å gi en skriftlig kommentar om hvordan de opplevde denne.

Resultater

Musikkterapi under ekstraksjon av ødelagte eller infiserte ledninger fra pacemakere og hjertestartere viste seg å være gjennomførbart og trygt. Pasientene var meget fornøyde med smertebehandlingen og opplevde lite smerter både med og uten musikkterapi som støtte under prosedyren. Det ble ikke funnet noen signifikant forskjell mellom de to gruppene relatert til de primære endepunktene. Av sekundære endepunkter viste musikkterapigruppen gjennomsnittlig mindre engstelse enn kontroll gruppen, i særlig grad postoperativt. De rapporterte også stor tilfredshet med musikk lyttingen. Det ble ikke funnet noen effekt på fysiologiske parametere eller bruk av medikamenter.

Nivåene av engstelse samt supplerende analyser, inklusive det kvalitative skriftlige materialet, fremhever at Facilitated music listening kan fungere støttende for pasientene relatert til opplevelser av prosedyre-mestring og velvære.

Studien er gjennomført i samarbeid med Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Ph.d.-avhandlingen

Fullstendig tittel: Music therapy as an adjunct in cardiac device lead extraction procedures. A randomized controlled trial.

Avhandlingen består av tre artikler og en kappe. Den er tilgjengelig i NMHs vitenarkiv.

Avhandlingen er skrevet på engelsk.

Publisert: 7. sep. 2017 — Oppdatert: 21. mar. 2024