Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Ingeborg Nebelung: Musikkterapi i barnevern

Ein studie av etablering av musikkterapitenester i barnevernfeltet.

Fagområde: Musikkterapi

Sammendrag

Studien skal utforske ulike grunnlag og forståingar for etablering av musikkterapitenester i barnevernfeltet. Det er eit ønske at prosjektet vil kunne skape godt samsvar mellom tilbod og etterspurnad av framtidige musikkterapitenester på dette området. Denne tenesta må fortsatt reknast som fersk og marginal når det gjeld barnevernfeltet, sjølv om det er ei veksande interesse og vilje for å få dette til.

Studien følger etableringa og implementeringa av ei bestemt musikkterapistilling i Bergen som case. Stillinga i Bergen er knytt til Barne- og familietenesta. Datainnsamlinga vil foregå gjennom intervju og litteratursøk.

Prosjektet spør blant anna: Kva forventningar og forståingar er det knytt til opprettinga av musikkterapistillingar i barnevernfeltet, og kva aspekt er framtredande i ein case?

Mange personar blir intervjua; byråkratar som bevilgar midlar til opprettinga av stillinga, mellomleiarar som skal samarbeide direkte med musikkterapeuten, og sist men ikkje minst; barn og unge som får musikkterapitilbodet.

Prosjektet vil kunne peike på kva forventningar og forståingar barnevernsfeltet har til musikkterapi og motsatt. Det vil også studere kva delar av musikkterapien sitt kunnskapsgrunnlag som er etterspurt og ønska av barnevernfeltet. Prosjektet vil deretter utforske kva musikkterapi- og barnevernfeltet kan tilby kvarandre. Erfaringar frå prosjektet vil også kunne bidra med viktig informasjon til andre kommunar som ønsker å opprette musikkterapistillingar i barnevernfeltet.

Avhandlinga inneheld tre artiklar og ei kappe.

Artikler relevante

Publisert: 7. sep. 2017 — Oppdatert: 22. apr. 2024