Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

MusTCare: Implementering av musikkterapi i oppsøkende psykisk helse-team

Musikkterapi og rus.jpg

Alvorlig psykisk lidelse og samtidig rusavhengighet forårsaker store menneskelige lidelser, og er en stor utfordring for hjelpeapparatet. Hvordan kan musikkterapi implementeres for å hjelpe pasientene på best mulig måte?

Prosjektleder Hans Petter Solli er ph.d. i musikkterapi og er ansatt som postdoktor og førsteamanuensis II ved Norges musikkhøgskole. Han jobber i tillegg som musikkterapeut ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, avd. DPS i Oslo.

Bakgrunn for studien

Alvorlig psykisk lidelse og samtidig rusavhengighet forårsaker store menneskelige lidelser, og er en stor utfordring for hjelpeapparatet. I faglitteraturen og i helsepolitiske dokumenter etterspørres behandlingstilnærminger som er psykososiale, medisinfrie, oppsøkende og recovery-orienterte. Musikkterapi er en kunnskapsbasert behandlingstilnærming som fyller disse kriteriene, og som kan vise til god effekt og positive brukererfaringer for denne pasientgruppen.

I Helsedirektoratets nasjonalfaglige retningslinjer anbefales musikkterapi ved behandling og oppfølging både psykose og rusavhengighet. På tross av dette er musikkterapi i liten grad implementert helsetjenestene i Norge. Vi vet altså at musikkterapi hjelper, men vi bruker det liten grad og har lite kunnskap om hvordan det bør implementeres for å hjelpe pasientene på best mulig måte.

Målsetting

Denne studien vil undersøke hvordan musikkterapi bør organiseres og tilrettelegges for å maksimere støtte for bedring (recovery) for pasienter som har alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet. Studien vil bidra med ny kunnskap om brukernes egne ønsker og behov, og om hvordan musikkterapi bør implementeres for å støtte opp om dette på best mulig måte. Denne praksis- og brukernære kunnskapen vil kunne gi et viktig grunnlag for videre implementering av musikkterapi i feltet.

Design og metode

Studien anvender en kvalitativ tilnærming til implementeringsforskning kalt deltakende aksjonsforskning. Deltakerne i studien velges strategisk fra et oppsøkende team (FACT) tilknyttet Lovisenberg DPS og Oslo kommune, og består både av brukere, ansatte og representanter fra ledelsen. Disse vil bli engasjert i en rekke refleksive sirkler der de er med på å erfare, evaluere og forandre praksis. Innsamling av data vil foregå gjennom semi-strukturerte intervju, fokusgruppeintervju og deltakende observasjon. En kompetansegruppe bestående av tre eksterne brukere, to fagpersoner og en pårørenderepresentant vil inkluderes i prosjektet for å styrke studiens brukerperspektiv.

Kreditering

Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering gjennom Rådet for psykisk helse. Prosjektet er tilknyttet CREMAH – Senter for forskning i musikk og helse. Professor Gro Trondalen er veileder.

Artikler relevante

Publisert: 25. jan. 2018 — Oppdatert: 11. jan. 2021