Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Å øve på impro­vi­sa­sjon

Forsiden til Å øve på improvisasjon, "Ein kvalitativ studie av øvepraksisar hos jazzstudentar, med fokus på utvikling av improvisasjonskompetanse", av Guro Gravem Johansen.

Ein kvalitativ studie av øvepraksisar hos jazzstudentar, med fokus på utvikling av improvisasjonskompetanse

Musikalsk improvisasjon inneber ofte å spele noko anna enn det ein har øvd på, for å kunne skape spontant i ein interaktiv og uføreseieleg musikalsk situasjon. Spørsmål ein kan stille seg då, er mellom anna: kva øver improviserande musikarar på? Og kan ein øve på å frigjere seg frå det ein har øvd på? Korleis gjer ein i så fall det?

I denne avhandlinga undersøker Guro Gravem Johansen tematikken ved å ta perspektivet til jazzstudentar i høgre musikkutdanning som arbeider med å utvikle improvisasjonskompetansen sin. Det empiriske materialet bygger dels på analyser av kvalitative intervju med 13 studentar i høgre jazzutdanning ved ulike institusjonar i Noreg og Sverige, dels på ein kasusstudie med tre av studentane.

Forfattaren nyttar aktivitetsteori som teoretisk rammeverk, og øving på improvisasjon er beskreve ved hjelp av å sjå på kva for motiv, mål, gjenstandar og handlingsmåtar som kjenneteiknar øvepraksisane hos studentane. Det aktivitetsteoretiske konseptet ekspansiv læring blir nyttegjort for å analysere læring med eit potensielt ope resultat.

Funna i avhandlinga peiker på at det å utvikle ei personleg musikalsk stemme er eit overordna motiv for øving. Studien viser korleis deltakarane vektlegg autonomi og eigarskap både i høve til utval og nyttegjering av musikalsk materiale, og ovanfor institusjonen og lærarane. Bandsamspel er dessutan ein sentral læringsarena i seg sjølv, og gir den individuelle øvinga større meining. Forfattaren lanserer omgrepet utforskande øving for å fange opp eksperimenterande og improviserande aspekt ved øving som supplement til det meir etablerte omgrepet målretta øving.

Studien er eit bidrag til å få innblikk i perspektivet til studentar i jazzutdanning, og han viser korleis øvepraksisane rommar stor grad av mangfald og variasjon. Omgrepet utforskande øving er eit bidrag til øveforskingsfeltet, som fram til no i liten grad har undersøkt øving innanfor jazz og improvisasjonsbaserte musikkformer.

  • NMH-publikasjoner 2013:8.

Publikasjoner relevante

Publisert: 12. apr. 2013 — Oppdatert: 15. mar. 2024