Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Kirke­mu­si­ker – kall og profesjon

Om nyutdannede kirkemusikeres profesjonelle livsbetingelser

Kirkemusikkutdanningen er Norges eldste formaliserte musikkutdanning. Den norske kirke er landets eldste institusjonaliserte arbeidsplass, og kirkemusikeren var sannsynligvis også landets første profesjonelle musikkarbeider. Kirkemusikerne utgjør en liten profesjonsgruppe i Norge hva gjelder antall utøvere, men har like fullt en betydelig posisjon som musikkformidlere innenfor kirke, skole og i kulturlivet generelt. Samtidig er Den norske kirke en institusjon i stor endring, noe som i sum gjør kirkemusikertjenesten til en svært kompleks profesjonsutøvelse. Avhandlingen stiller derfor følgende spørsmål: Hva kjennetegner nyutdannede kirkemusikeres profesjonelle livsbetingelser og hva betyr de for deres profesjonelle forståelse?

Gjennom blant annet intervjuer med nyutdannede kirkemusikere, studieplaner og kirkens rammeplan for kirkemusikk søker studien å belyse kompleksiteten i kirkemusikerens profesjonsutøvelse. Ved hjelp av en refleksiv forskningsstrategi utfordrer studien tre forhold av henholdsvis kunnskapsmessig, institusjonell og personlig art: kirkemusikkutdanningen i spennet mellom å være disiplinutdanning og profesjonsutdanning, kirkemusikerens plass i kirkens tjenestestruktur og kallets betydning for profesjonsutøveren.

Studien konkluderer med at noen vesentlige spørsmål trenger avklaring før morgendagens kirkemusikkutdanning kan formes:

  • Skal kirkemusikkutdanningen primært være en dyptgående disiplinutdanning av kirkemusikere eller en yrkesrettet profesjonsutdanning til kirkemusiker?
  • Hva betyr kirkemusikertjenesten for kirken?
  • Hvordan kan og skal forholdet mellom utdanning og yrkesfelt ivaretas i profesjonsforberedelsen?

Studien er et bidrag både til musikkutdanningsinstitusjonene, Den norske kirke og utdannings- og profesjonsforskningen.

  • NMH-publikasjoner 2013:3.

Publikasjoner relevante