Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Øre for musikk

Forsiden til "Øre for musikk. Om å undervise i hørelære" av Hilde Synnøve Blix og Anne Katrine Bergby (red.).

Om å undervise i hørelære

Gehørutvikling er viktig som en integrert del i all instrumentalopplæring og generell musikkutøving. Øre for musikk er den første boka som tar for seg hørelærefaget i et pedagogisk og didaktisk lys med utgangspunkt i faget slik det har utviklet seg i Norden.

Hvordan undervise i hørelære? Hvordan integrere hørelære i instrumentalundervisningen? Øre for musikk belyser disse spørsmålene gjennom et bredt spekter av innfallsvinkler: faghistorie, didaktiske betraktninger, melodi, rytme, harmonikk, lytting, notelesing, intonasjon, absolutt gehør, forskning i faget, informasjonsteknologi, improvisasjon, gehørtrening.

Noen kapitler er skrevet om siden forrige utgave, som kapitlet om digitale verktøy og hørelæreundervisning, og forskningskapitlet.

Boka henvender seg til alle som underviser i hørelærefaget på ulike nivåer, til studenter som fordyper seg i hørelære og hørelæremetodikk, og til instrumentallærere som ønsker å knytte gehørutvikling til instrumentalundervisningen. Øre for musikk er et samarbeid mellom flere gehørlærere ved norske høgskoler og universiteter.

Så godt som alle gehørlærerne ved Musikkhøgskolen er representert som forfattere i boka: Anne Katrine Bergby, Victoria Jakhelln, Inger Elise Reitan, Ingunn Fanavoll Øye, Åshild Watne og Guro Gravem Johansen, og den er den eneste bok om gehørdidaktikk som finnes – så vidt oss bekjent – i verden.

  • NMH-publikasjoner 2016:3.

Publikasjoner relevante