Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Her er mottakerne av årets eksterne prosjektmidler

kvinne på knærne i et klasserom

Mottakerne av eksterne prosjektmidler for studieåret 2022–2023 er endelig klare. En rekke spennende prosjekter fra Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Rytmisk Musikkonservatorium (Danmark) har fått støtte.

MOSO i utøvende musikkfag

Prosjektledere: Tore Bråthen og Eirik Sørbø

Institusjon: Universitetet i Agder.

Bråthen og Sørbø ønsker med sitt prosjekt å styrke sammenhengen mellom praktiske og teoretiske emner i utøvende musikkfag med bruk av applikasjonen MOSO, som er en digital læringsplattform utviklet for observasjonsbasert veiledning.

Ved hjelp av applikasjonen skal studentene selv dokumentere egeninnsatsen i hovedinstrument og samspill gjennom å filme eller lydfeste utvalgte deler av sitt arbeid. Basert på dette skal studentene evaluere seg selv, og gjøre utvalg i materialet som danner grunnlag for videre arbeid med lærer. Gjennom kritisk refleksjon og evaluering av egen innsats, vil student og lærer enkelt kunne trekke linjer mellom de teoretiske støtteemnene som ligger til grunn i forberedelsene, og den praktiske utførelsen.

Prosjektet vil være et tidlig steg i å utvikle og tilpasse læringsstrategier og undervisningsmetoder som benytter denne typen teknologi i utøvende musikkutdanning.

En a/r/tografisk og tverrfaglig tilnærming til kunstfagdidaktikk

Prosjektledere: Sanna Törmälä-Tranberg og Mari Flønes

Institusjon: Universitetet i Stavanger.

Gjennom prosjektet ønsker Törmälä-Tranberg og Flønes å tøye rammene og innholdet i emnet kunstfagdidaktikk ved årstudiet Praktisk Pedagogisk Utdanning i utøvende og skapende kunstfag ved Fakultet for utøvende kunstfag, Universitetet i Stavanger. Dette ved bruk av a/r/tografi (Le Blanc & Irwin, 2019) som metode.

Prosjektet vil være praksisledet med fokus på utøvende og skapende prosesser i musikk, dans og teater i en samfunnskontekst. Initiativet tar utgangspunkt i et ønske om en kunstpedagogisk utdanning som drives av et performativt syn på læring og undervisning hvor både veiledere og studenter engasjeres gjennom en skapende tilnærming til den kunstpedagogiske praksisen.

Sanna Törmälä-Tranberg er musikkpedagog, musiker og universitetslektor i pedagogikk og musikkdidaktikk. Mari Flønes er dansekunstner, dansepedagog og PhD-stipendiat.

Skaperglede og uttrykkskraft – hva hemmer, hva fremmer?

Prosjektledere: Nils Harald Sødal, Benedikte Sofie Ribe

Institusjon: Universitetet i Agder

Sødal og Ribe har tatt initiativ til et forsknings- og utviklingsprosjekt som skal stimulere studenter til å reflektere over hva som hemmer og hva som fremmer kunstneriske prestasjoner, med hensyn til øving og i forbindelse med konserter og fremførelser.

Bakgrunnen for prosjektet er det, ifølge Ribe og Sødal, manglende fokuset på psykologiske og mentale mekanismer knyttet til prestasjon under press i kunstfeltet, sammenlignet med andre høytpresterende miljøer.

Gjennom prosjektet vil Ribe og Sødal utforske ulike innganger til kunstneriske prosesser sammen med studentene på Fakultet for kunstfag ved UiA. Studentene vil oppfordres til kritisk refleksjon over egen praksis, samt å innta en utforskende innstilling til læring, improvisasjon og eksperimentering. Målet er at studentene skal finne motivasjon i egen skaperkraft, fremfor kun å ytre seg som respons på ytre forventninger.

Benedikte Sofie Ribe er sanger og scenekunstner og arbeider som sanglærer på Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk ved UiA. Nils H. Sødal er professor II på UiA og forskningsleder på Operahøgskolen og Avdeling Dans på KhiO.

Kunstnerisk Utviklingsarbeid – en kartlegging av fagets områder og undervisningstilnærminger i kontekst av Rytmisk Musikkonservatorium (RMC)

Institusjon: Rytmisk Musikkonservatorium (København, Danmark)


Faget Kunstnerisk Utviklingsarbeid (KUA) har de siste ti årene vært en viktig del av RMCs strategi for å utvikle de skapende og utøvende utdannelsene mot mer studentsentrerte og fagfellebaserte læringstilnærminger, og samtidig åpne for større mangfold i studentenes – herunder estetiske, metodiske og kontekstuelle – orientering.

KUA har fått en gjennomgripende effekt på læreplanen, i rekrutteringen av studenter og nye ansatte, samt i RMCs bidrag til utviklingen av det rytmiske samtidsmusikalske feltet, særlig i dansk kontekt.

Kartleggingen har til hensikt å belyse fagets kjerneområder, undervisningstilnærminger og kunnskapsgrunnlag, samt å etablere en flermedial digital plattform som formidler funnene til fagfeller. På sikt kan denne også være en ressurs for studenter, hvor verkskapelse, metode, kontekstualisering, refleksjon og formidling inngår som sentrale aspekter.

Eksternt, Kollaborativt, Integrert Prosjekt

Institusjon: Rytmisk Musikkonservatorium


Målet med prosjektet er å gjennomføre kartlegging og kunnskapsformidling av et nytt semesterprosjekt ved Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) som retter seg mot eksterne partnerskap med utgangspunkt i tverrfaglig og gruppebasert undervisning.

Faget, med forkortelsen EKIP (Eksternt, Kollaborativt, Integrert Prosjekt), inngår som et strategisk ledd i RMCs orientering av utdannelsene mot mer samfunnsrettede perspektiver for kunstnerisk praksis. I faget slås utdannelsenes forskjellige fagområder sammen i ett fullt semesterprosjekt, som åpner for mer flytende grenser mellom de skapende, utøvende, pedagogiske og entreprenørielle fagaspektene. Denne helhetsorienterte tilnærmingen har som overordnet formål å integrere kompetansene tilegnet i utdannelsen i utviklingen av en bredere og mer dynamisk forståelse av hvordan man kan skape et bæredyktig kunstnerisk og kunstpedagogisk virke.

Bjergsted Records: Praktisk musikkbransjelæring i høyere musikkutdanning

Prosjektleder: Zack Bresler

Institusjon: Universitetet i Stavanger

Målet med dette prosjektet er å etablere et studentdrevet plateselskap ved Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger. Bresler ønsker å gi studenter innsikt i musikkbransjen ved at de selv å gjennomfører de ulike stegene som følger med en plateutgivelse – fra selve innspillingsprosessen med produksjon, grafisk utforming av platecover, samt markedsføring og formidling av et fullengdes album.

CEMPEs eksterne prosjektmidler

Hvert år utlyser CEMPE prosjektmidler til ansatte ved høyere musikkutdanningsinstitusjoner for å stimulere til interesse for utforskning og nytekning rundt høyere utøvende musikkutdanning. Årets prosjektmidler rettet seg særlig mot følgende tematikk:

  • KU-basert høyere utøvende musikkutdanning. Prosjekter som utforsker og gir eksempler på undervisning og læring som er basert på kunstnerisk utviklingsarbeid
  • Lærerroller i utøvende undervisning.
  • Kunstnerisk medborgerskap.
  • Musikerhelse.