Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Musikk, helse, identitet

Skriftserie fra Senter for musikk og helse

For mange mennesker spiller musikk en hovedrolle i den prosessen som kalles individets identitetsdannelse. Musikkens bidrag til utviklingen av menneskers selv- eller identitetsfølelse er i løpet av det seneste tiår blitt et hovedtema innenfor musikkpsykologi, musikksosiologi, musikkpedagogikk og musikkterapi.

En rekke empiriske undersøkelser har dokumentert hvordan musikklyttning og musikkutøvelse fungerer identitetsskapende for såvel individer som i grupper. Alf Gabrielsson, som har gitt viktige bidrag til vår viten om disse prosesser, gir i forordet til denne antologien en bred introduksjon til de mange teorier og forskningsprosjekter som er artiklenes bredere kontekst.

Helseaspektet av disse prosessene er imidlertid ikke særlig belyst i den eksisterende forskningen. Formålet med denne antologien er derfor å beskrive, dokumentere og diskutere hvordan musikk både kan være et medium for identitetsdannelse og til å forebygge, styrke, vedlikeholde og gjenskape helse i denne prosessen.

Kodeordene i disse prosessene er opplevelsen av mening, sammenheng og vitalitet, samt opplevelsen av å ha innflytelse på og kontroll over egen helse gjennom musikkopplevelser.

Det er Senter for musikk og helses håp at antologien, med sine originale bidrag og sin brede tilgang til et spennende og meget ungt forskningsfelt, kan være med på å inspirere og igangsette nye aktiviteter (klinisk, pedagogisk og sosial praksis samt forskning) og refleksjoner over musikkopplevelsers mange muligheter for å virke identitetsskapende og helsefremmende.

Publikasjoner relevante