Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Per­spek­ti­ver på musikk og helse

Forsiden til "Perspektiver på musikk og helse. 30 år med norsk musikkterapi", skriftserie fra CREMAH. Av Gro Trondalen og Even Ruud (red.).

30 år med norsk musikkterapi

I 2008 er det tretti år siden utdanningen av norske musikkterapeuter ble satt i gang som en toårig videreutdanning i Oslo. Musikkterapiutdanningen ble lagt til det som da het Østlandets musikkonservatorium – og som senere skulle bli fusjonert med Norges musikkhøgskole. For å markere at musikkterapiutdanningen i Oslo er 30 år ønsket Norges musikkhøgskole å utgi en antologi som skulle speile noe av utviklingen og mangfoldet i faget.

Tretti år tilsier at vi fortsatt står overfor et ungt fag. Men samtidig har norske musikkterapeuter i løpet av disse årene samlet erfaringer fra stadig nye arenaer, skrevet artikler og avhandlinger, forsket og utviklet nye musikkterapeutiske metoder med et engasjement som setter spor både i kultur- og helselandskapet.

Fra å være en håndfull studenter og lærere ved oppstarten i 1978 av en toårig videreutdanning i musikkterapi, finner vi i dag musikkterapistudier både ved Norges musikkhøgskole og ved Universitetet i Bergen, Griegakademiet. Det gis tilbud både om bachelor- og mastergrad, foruten doktorgrad i musikkterapi. På veien mot dette tilbudet har en rekke studenter tatt hovedfag i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo, med en spesiell innretning mot musikkterapi.

Om vi tenker oss at vi ved oppstarten av musikkterapifaget i Norge hadde et ønske om å skape en ”viftebevegelse” – hvor stadig nye praksisarenaer kunne inntas av musikkterapeuter, må vi kunne si at resultatet har vært vellykket. Faget musikkterapi har utviklet seg fra en smalere spesialpedagogisk praksis i arbeid med musikkterapi for barn, til et bredt fagfelt hvor studiet av musikk og helse danner rammen for å utvikle ny kunnskap om musikkens terapeutiske- og helsefremmende muligheter. Som det går fram av denne antologien, omfatter aldersspennet for dette musikalske helsearbeidet alt fra spedbarn til eldre. Selv om spesialpedagogikken fortsatt er ramme for mange arbeidsoppgaver, arbeider norske musikkterapeuter i dag innen psykiatri, på somatiske sykehus, i fengsler og kulturskoler.

Tretti år gir grunn til å stoppe opp og reflektere over erfaringer. På mange måter kan vi hevde at musikkterapi har vært igjennom en oppbyggingsfase, som nå er i ferd med å konsolideres. Vi håper denne antologien kan gi et grunnlag for å skaffe seg oversikt over faget, tydeliggjøre noen faglige identiteter, og bidra til fortsatt utvikling og nyskaping innen faget.

Publikasjoner relevante