Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Gjentakelse i musikkterapi

Gjentakelse er et sentralt fenomen i musikkterapipraksis. Vi gjentar sanger, rytmer, kroppslige uttrykk og verbale fraser, innenfor en sesjon eller over lengre tid. Men hvorfor gjentar vi egentlig?

Gjentakelse kan også oppfattes både positivt og negativt: Vi kan forbinde det med begrep som forutsigbarhet og stabilitet, eller vi kan asso­siere det med noe fastlåst og rigid. En forståelse av gjentakelse burde være sentralt i musikkterapi. I faget er det likevel forsket lite spesifikt på gjenta­kelse. Det er behov for å sette ord på, utforske og nyansere forståelser av dette grunnleggende fenomenet, noe som nettopp er formålet med denne studien.

I studien stilles forskningsspørsmålet: Hva innebærer gjentakelse i musikk­terapi? To underspørsmål utdyper dette: Hvilke funksjoner kan gjentakelse ha i musikkterapipraksis? Og: Hva kjennetegner henholdsvis god og dårlig musikkterapeutisk gjentakelse? Disse spørsmålene blir utforsket på tvers av praksisområder i en kvalitativ instrumentell multippel casestudie bestå­ende av tre caser: musikkterapi med en eldre person med demens, med et barn med autisme og med en voksen person med en schizofrenilignende diagnose. Det empiriske materialet inkluderer videoobservasjon av musikk­terapisesjoner og intervju med de involverte musikkterapeutene. Hver case ble analysert for seg før en kryssanalyse av casene.

Gjennom studien utvikles en forståelse av gjentakelse, og musikkterapi, hvor åpenhet, forskjell og kontinuerlig bevegelse står sentralt. Dette fordrer musikkterapeuter som innehar en grunnleggende improviserende kompe­tanse, både musikalsk og relasjonelt. Det innebærer videre at vi ikke kan snakke om én forståelse nådd en gang for alle, men om forståelser i en kon­tinuerlig prosess. Det dreier seg med andre ord om en grunnleggende åpen holdning som verdsetter forskjell og bevegelser, både i praksis og i teoretisk forståelse.

Ph.d.-avhandling

Avhandlingen Gjentakelse i musikkterapi: en kvalitativ instrumentell multippel casestudie er tilgjengelig i NMH Brage.

Artikler relevante