Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Gro Anita Kamsvåg: Tredje time tirsdag: musikk

En pedagogisk-antropologisk studie av musikkaktivitet og sosial organisasjon i ungdomsskolen.

Fagområde: Musikkpedagogikk

Sammendrag

Hva handler musikktimene i ungdomsskolen om for elevene?

Dette er en studie av musikkaktivitet og sosial organisasjon i ungdomsskolen. Gjennom antropologiske analyser av etnografisk empirisk materiale, tolkes elevenes deltakelse i lys av et hverdagslivsperspektiv. Studien fokuserer på hvordan regelmessigheter og mønstre i musikkaktivitet og sosial samhandling blir til, hvor det er elevinteraksjoner som utgjør studiens primære gjenstandsfelt. Studiens siktemål er dermed ikke å vurdere hva som er god eller dårlig musikkundervisning i normativ forstand, men gjennom analyser av elevdeltakelse, forstå hva musikkaktivitet kan handle om for de unge.

Studiens empiri bygger på et seks måneders feltarbeid i ungdomsskolen. Gjennom dette halve året fulgte Kamsvåg en 9. klasse (20 elever, 14-15 år gamle) i deres musikkundervisningsrelaterte aktiviteter i skolen (obligatorisk musikkundervisning og elevenes øvetid). I tillegg var Kamsvåg til stede i friminutter, en hel skoleuke i alle fag og ved Ungdommens Kulturmønstring i kommunen. Det ble også gjennomført intervjuer med et utvalg av elevene, samt deres musikklærer.

I feltarbeidet tok Kamsvåg del del i en praksis hvor elevene i stor grad arbeidet selvstendig med utøvende oppgaver. Elevene mottok en oppgave på starten av skoleåret, hvor de selv ble gitt mulighet til å velge samarbeidspartnere, musikalsk materiale og hvordan de for øvrig skulle løse oppgaven. Resultatet skulle deretter fremføres for resten av klassen etter et halvt år. Elevene arbeidet i små grupper, hvor musikklæreren gikk rundt og veiledet underveis. Dette empiriske materialet har dermed gitt gode muligheter til å studere de strategier som elevene selv tok i bruk, samt sosiale dynamikker som utspant seg i de ulike elevgruppene.

Funn

Diskusjonene handler blant annet om hvordan musikksjangere som heavy metal og hip hop brukes i musikkrommet, og hvilke synspunkter om musikk som kommer fram blant elevene. Avhandlingen viser hva som er viktig for ungdommene, og hvordan ulike verdier knyttet til det å være ungdom er sentralt for hvordan de deltar i musikktimene. I denne sammenhengen diskuteres kjønn og kjønnsroller som spesielt viktig for aktivitet og samhandling i musikkrommet.


Ph.d.-avhandlingen

Tittel: Tredje time tirsdag: musikk. En pedagogisk-antropologisk studie av musikkaktivitet og sosial organisasjon i ungdomsskolen.

Avhandlingen er en monografi, og den er skrevet på norsk.

Avhandlingen er tilgjengelig i NMHs digitale vitenarkiv.

Artikler relevante

Publisert: 10. jan. 2017 — Oppdatert: 31. mar. 2024