Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Rune Rebne: Det skjulte språket. Om komposisjonsveiledning og begrep.

Rune ser alvorlig forbi kamera. Mørk genser og mørk bakgrunn.

Avhandlingen handler om den individuelle komposisjonsveiledningen som gis på komposisjonsstudier på musikkhøgskolenivå i Norge og Sverige.

Fagområde: Musikkpedagogikk.

Hva kjennetegner begrepsapparatet som benyttes i møte med de emosjonelle og estetiske sidene av et musikkverk?

Veiledningspraksisen er ikke undersøkt i særlig grad i eksisterende forskning, og studien handler om begrepene som komposisjonslæreren bruker for å språksette de sidene ved musikkverket som ligger utenfor en rent musikkteknisk og komposisjonsteknisk terminologi. Språket i seg selv er ikke skjult, men fortrolighetskunnskapen som komposisjonsveiledere besitter og bringer inn i relasjonen, er langt på vei skjult. Forskningsprosjekt er ment som et bidrag til å åpne denne delen av komposisjonsveilederpraksisen for en mer eksplisitt kartlegging, analyse og refleksjon.

Forskningsprosjektet undersøker og beskriver hvordan utvalgte komposisjonslærere ved to høyere musikkutdanningsinstitusjoner i Norge og Sverige språksetter sin opplevelse av det musikalske materialet som studentene legger frem til veiledning. Komposisjonslæreren har mange mulige innfallsvinkler og vitensfelter å trekke på i sin faglige tilnærming til – og språklige kommunikasjon rundt – studentens arbeid. Det kan dreie seg om musikkhistoriske, estetiske eller konseptuelle referanser, rene musikktekniske betraktninger innen harmonikk, rytmikk, tematikk, form eller instrumentasjon, og/eller eksempler fra egen produksjon som viser til veilederens musikalske og kompositoriske erfaring. I tillegg mener jeg den estetiske opplevelsen av verket – også i dets uferdige og foreløpige form – har og må ha en sentral plass i en fullverdig, kvalitativ tilnærming til studentens komposisjonsarbeid. Denne estetiske opplevelsen og vurderingen må veilederen evne å språkliggjøre – også i begreper som går langt ut over en rent musikkteknisk terminologi. Måten denne begrepsbruken utvikles og artikuleres på i veiledningsprosessen, er det sentrale temaet for min forskning.

Datamaterialet består av deltagende observasjon og intervju.

Artikler relevante

Publisert: 17. okt. 2016 — Oppdatert: 18. jun. 2022