Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

John Vinge: Vurdering i musikkfaget i ungdomsskolen

En deskriptiv, analytisk studie av musikklæreres vurderingspraksis i ungdomsskolen.

Fagområde: Musikkpedagogikk

Sammendrag

Elevvurdering har fått økt internasjonalt fokus på 2000-tallet og preger norsk skole på mange måter. Nye ideer, prinsipper og verktøy for vurdering tas i bruk i samtlige skolefag, inkludert musikkfaget. John Vinge redegjør i denne avhandlingen for hvordan 14 lærere i ungdomsskolen praktiserer, begrunner og opplever elevvurdering i sine musikkfag. Han beskriver hvordan ulike vurderingsutfordringer skapes i relasjonene mellom strukturer rundt musikkfaget og strukturer innvevd i de musikkfaglige læringsaktivitetene som utøves i klasserommet.

Vurdering i musikkfaget i skolen er tradisjonelt forbundet med mange utfordringer. Faget har et bredt kunnskapsgrunnlag med både kunstneriske, håndverksmessige og vitenskapelige dimensjoner. Undervisningen søker å kultivere elevenes kunnskaper, ferdigheter og holdninger gjennom praktiske, skapende og teoretiske aktiviteter. Hvilke vurderingsformer brukes for å måle elevenes læring i et slikt fag? Hvordan klarer læreren å gi individuelle tilbakemeldinger i et fag med få timer, mange elever og flere klasser? Hvordan takler musikklæreren krav til likebehandling av elevene i et fag preget av mangfold i instrumenter og musikerroller? Hvordan begrunner læreren elevvurderinger i skapende aktiviteter hvis målet er å stimulere elevenes kreativitet? Og hvordan kan den enkelte musikklærer på den enkelte skole være sikker på at han eller hun ikke stiller for strenge eller for milde krav?

Vinge beskriver hvordan lærerne forholder seg til slike utfordringer og hvilke løsninger de velger. Gjennom ulike strategier forhandler lærerne mellom elevenes, fagets og sine egne behov og intensjoner. Avhandlingens resultater tyder på at et økt generelt fokus på vurdering i skolen preger skolens musikkfag og på ulike måter regulerer lærernes valg av innhold og aktivitetsformer. Avhandlingen gir viktige bidrag til forståelsen av et sentralt problemfelt i musikkfaglig praksis som er lite undersøkt i musikkpedagogisk forskning.

Studiens formål

  • å beskrive og analysere ulike vurderingspraksiser i ungdomsskolens musikkfag
  • å redegjøre for hvordan vurdering i musikkfag oppleves og praktiseres av musikklærere
  • å forstå og reflektere omkring hvordan ulike strukturelle forhold kan virke regulerende på disse praksisene
  • å reflektere omkring hvordan og i hvilken grad ulike vurderingspraksiser i musikkfaget også kan konstruere ulike musikkfag

Teori, materiale og metode

Teorigrunnlaget består av ulike teorier om vurdering, didaktisk teori og praksisteori.

Projektet er en kvalitativ, eksplorerende intervjustudie av 14 musikklærere i ungdomsskolen. Lærerne har ulik kompetanse- og ansiennitetsbakgrunn og jobber alle i en større kommune på østlandet. Gjennom lærernes fortellinger, understøttet av diverse skriftlige dokumenter, søker prosjektet å beskrive og forstå hvordan lærerne praktiserer, begrunner og opplever elevvurdering i deres musikkfag og hvordan vurderingspraksis og musikkfagets virksomhet gjensidig påvirkes og utvikles i et utdanningsfelt preget av en rekke regulerende forhold.


Ph.d.-avhandlingen

Tittel: Vurdering i musikkfag. En deskriptiv, analytisk studie av musikklæreres vurderingspraksis i ungdomsskolen.

Avhandlingen er en monografi. Den er tilgjengelig i NMHs vitenarkiv.

Avhandlingen er skrevet på norsk.

Artikler relevante

Publisert: 8. apr. 2014 — Oppdatert: 8. apr. 2024