Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Jon Helge Sætre: Utdanning av grunnskolelærere i musikk

En studie av innhold, diskurser og rekontekstualisering i allmennlærerutdanningens musikkfag.

Fagområde: Musikkpedagogikk

Sammendrag

Jon Helge Sætre studerer musikkfaget i norsk grunnskolelærerutdanning i sin ph.d.-studie. Hovedmålet er å beskrive innholdet i musikkfaget slik det blir undervist i lærerutdanningene.

Formål

Prosjektet sikter mot å få en bedre forståelse av hvordan (eller om) musikkfaget forbereder studentene til å undervise i musikk i grunnskolen. Ved å se dette i lys av blant annet utdanningssosiologi sikter, ønsker Sætre å forstå hvordan personer, strukturer og diskurser i lærerutdanningens sosiale felt regulerer og rekontekstualiserer musikkfaget som en del av lærerutdanningen.

Teoretisk rammeverk

I studient forstås lærerutdanning som et sosialt og diskursivt felt, hvor personer, strukturer og kunnskapsstrukturer (diskurser) spiller sentrale roller (Bourdieu, 1984, 1990; Bernstein, 2000). Bourdieus begreper 'spill' og 'illusio' og Bernsteins begreper 'rekontekstualiserende felt' og 'hierarkiske og horisontale kunnskapsstrukturer' er sentrale analytiske verktøy. Et annet hovedperspektiv, begrunnet både teoretisk og empirisk, er distinksjonen mellom to hovedformer for utdanningsinnhold i musikk som lærerutdanningsfag, henholdsvis faglig musikkinnhold og fagdidaktisk innhold. Disse perspektivene styrer blikket i studien.

Metode og design

Studien har et blandet design. Det inkluderer et dels kvantitativt og dels kvalitativt spørreskjema og en serie kvalitative forskningsintervjuer. Målgruppen for begge undersøkelsene er vitenskapelig ansatte ved lærerutdanningsinstitusjoner som tilbyr grunnskolelærerutdanning (GLU) som har undervist en eller flere grunnskolelærerstudenter i perioden mellom august 2010 og februar 2013.

Ph.d.-avhandlingen

Tittel: Preparing generalist student teachers to teach music. A mixed-methods study of teacher educators and educational content in generalist teacher education music courses

Avhandlingen er en monografi, og den er skrevet på engelsk.

Avhandlingen er tilgjengelig i NMHs digitale vitenarkiv.

Artikler relevante

Publisert: 2. sep. 2014 — Oppdatert: 21. feb. 2024