Skip to main content
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Search

Access All Areas

Et kunstnerisk-didaktisk prosjekt som undersøker digitale samarbeidsplattformer for improvisasjon i musikk og dans som metodeverktøy i bachelorutdanningen

Access all Areas vil være et didaktisk prosjekt som stimulerer til improviserende og skapende samarbeidsprosesser i musikk og dans i digitale lyd-og videobaserte format.
Prosjektet er rettet mot studenter i musikk og dans på bachelornivå og ment å støtte studentenes kunstneriske utvikling og kompetanse i improvisasjon og tverrfaglig samarbeid, samt være et mulig verktøy for nettverksbygging via digitale plattformer. I prosjektet undersøkes didaktiske metoder som skal skape nye innsikter om og verktøy for tverrfaglig undervisning i høyere utdanning.
Det vil også utvikles en software i samarbeid med softwareutvikler Dag Egil Njaa som brukes som digitalt arbeidsverktøy i prosjektet. Det kunstneriske arbeidet som skapes av studentene vil resultere i digitale
improvisasjonsbaserte komposisjoner i lyd og bilde/video.

Hvordan kan man på tvers av disipliner, kunstinstitusjoner og geografiske avstander legge til rette for samarbeid og samspill? Access all Areas vil svarei på det økende behovet for bærekraftige måter å bringemennesker sammen i en stadig mer globalisert og miljøutfordret verden. Et konkret eksempel er Covid-19- pandemien hvor krav om sosial distanse har ført til opphør av fysiske møtearenaer og en oppblomstring av deling av kunst via digitale plattformer.
Musikeres og danseres yrkesutøvelse er tidvis nomadebasert, og dette skaper både økonomiske og miljørelaterte utfordringer. Her vil prosjektet være nyttig for studentenes fremtidige yrkesutøvelse som profesjonelle kunstnere ved at de tilegner seg metoder og verktøy for samarbeidskonstellasjoner på tvers av geografiske avstander, kunstinstitusjoner og disipliner. Et slikt format/plattform kan også tenkes å møte økonomiske utfordringer i universitetssektoren, for eksempel som evalueringsgrunnlag for eksterne veiledere.

Access all Areas har formulert følgende problemstilling for prosjektet:

Hvordan kan vi skape digitale didaktiske verktøy og metoder for improvisert samspill og samdans forfremtidens musiker-og danserutdanning?

. .

Prosjektet ledes av Ph.D.-stipendiater Mari Flønes (dans) og Kristoffer Alberts (jazz/improvisasjon) ved Fakultet for utøvende kunstfag (UK) ved Universitetet i Stavanger.

Articles relevant

Published: Aug 20, 2020 — Last updated: Feb 19, 2024