Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Gaute Storsve: Instrumentalopplæring i videregående skole

Hvordan opplever elgitar- og basselever kollektiv læring på tvers av formelle, uformelle og ikke-formelle kontekster ved musikklinjer i videregående skole?

Fagområde: Musikkpedagogikk

Sammendrag

Forskningsprosjektet har arbeidstittelen «“I can’t bring the same fuck you attitude to school”: Electric guitar and bass students’ experiences of collective learning across formal, informal, and non-formal contexts at the music program in Norwegian upper secondary schools.»

Studien undersøker elever ved musikklinjer i videregående skoler sine opplevelser med å utvikle seg på instrumentene sine på tvers av kontekster på og utenfor skolen.

Storsve har besøkt fire musikklinjer i ulike deler av Norge der han har observert og intervjuet ni elever som spiller elgitar eller bass. Deltakerne representerer et mangfold av kjønnsidentiteter og består av like mange gutter, jenter og ikke-binære. Observasjonene dekket både samspilltimer på skolen og ulike former for samspill utenfor skolen som punk- og metalband, storband, kulturskoleband, jamsessions og et klassisk strykeorkester. Deltakerne ble så gjennom individuelle kvalitative intervjuer spurt om deres opplevelser knyttet til læring på tvers av de ulike kontekstene hvor de spiller instrumentene sine sammen med andre.

Formidling

Prosjektet formidles gjennom tre forskningsartikler som belyser ulike sider ved hovedproblemstillingen "Hvordan opplever elgitar- og basselever kollektiv læring på tvers av formelle, uformelle og ikke-formelle kontekster ved musikklinjer i videregående skole?"

Artikkel én, «Formal, informal, and non-formal as analytic categories for research in music education», presenterer, diskuterer og videreutvikler sentrale teoretiske perspektiver rundt læring på og utenfor skolen. Her blir de ulike kontekstene elevene spiller sammen med andre i, kategorisert og diskutert. Disse kategoriene danner utgangspunkt for analysene i de neste artiklene.

Artikkel to, «Gender diversity in collaborative learning contexts in the music program in Norwegian upper secondary schools», tar for seg deltakernes erfaringer ut ifra kjønnsperspektiv. Her anvendes Judith Butler og Karen Barads teorier om performativitet for å utforske kjønnsidentitet og instrumentvalg i de forskjellige læringskontekstene.

Artikkel tre, «Experiences of deep learning across collaborative learning contexts in the music program in Norwegian upper secondary schools», analyserer deltakernes opplevelser av å lære sammen med andre på tvers av kontekster sett i lys av begrepet dybdelæring. Dybdelæring er et sentralt begrep i læreplanen i videregående skole.

Artikler relevante

Publisert: 8. jun. 2022 — Oppdatert: 8. mar. 2024